Semantix allmänna villkor för utbildningstjänster

A Allmänt

1. Om Semantix

Med Semantix avses i dessa allmänna villkor Semantix Group Holding AB och/eller annat bolag i Semantix-koncernen med vilket Kunden ingår uppdragsavtal.

2. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdrag gällande utbildningstjänster och relaterade tjänster, mellan Semantix och Kunden i den utsträckning annat inte skriftligen avtalats eller följer av tvingande lagstiftning.

B Uppdrag

1. Ingående av uppdrag

Avtal för enskilt uppdrag ingås genom att kunden accepterar Semantix offert för uppdraget eller att parterna på annat sätt uttryckligen överenskommer om uppdrag. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse gäller dessa villkor i tillämpliga delar.

Semantix förbehåller sig rätten att tacka nej till uppdrag om Semantix bedömer att uppdraget innehåller brottsliga inslag eller om uppdragets natur i övrigt strider mot Semantix Etikpolicy och uppförandekod. Semantix har även rätt att tacka nej till uppdrag om Kunden inte uppfyller Semantix kreditpolicy.

2. Uppdragets utförande samt underlag för uppdraget

Semantix arbete ska utföras i enlighet med mellan parterna träffat avtal samt med noggrannhet och omsorg av kvalificerad personal. Semantix följer god sedvänja inom branschen. Om inte Kunden och Semantix har kommit överens om annat tillämpar Semantix de metoder och standarder som normalt gäller för Semantix.

3. Semantix ansvar för fel eller brist

Semantix ansvarar för fel eller brist som uppkommer vid genomförande av en tjänst och som inte är av ringa betydelse för Kunden, om felet eller bristen inte föranletts av fel eller brist i de underlag som Kunden ska tillhandahålla eller på annan omständighet som beror på Kunden. Vid fel eller brist som Semantix ansvarar för i utfört uppdrag, ska Semantix rätta felet utan kostnad för Kunden snarast möjligt.

Kunden ska inkomma med eventuell reklamation av utförd tjänst direkt i samband med tjänstens utförande.

4. Sekretess

Dokument och filer av konfidentiell natur som Semantix får tillgång till genom uppdraget ska Semantix behandla som konfidentiell information och inte utan Kundens medgivande lämna ut till tredje man, med undantag för Semantix anställda eller av Semantix anlitade underleverantörer.

Semantix ska se till att dess anställda, rådgivare och underleverantörer ingått sekretessförbindelse gentemot Semantix av motsvarande innebörd.

Som konfidentiell information räknas inte information som är eller blir allmänt känd eller som på annat behörigt sätt (utanför uppdraget) tas emot av Semantix.

5. Äganderätt till beställt material

Material som Semantix använder hos Kunden kan bestå av följande:

  1. Semantix kursmaterial
  2. Kurslitteratur/material från tredje man
  3. Kundens material

Varje part äger rättigheterna till sitt material.

Semantix garanterar att allt material som Semantix levererar inom ramen för detta Avtal inte belastas av några som helst anspråk från tredje man. Undantag sker om verktyg, metod eller kursmaterial nyttjas i uppdraget där äganderätten tillhör extern part. Detta regleras skriftligt mellan parterna där både kostnad och omfattning framgår.

C Pris m.m.

1. Pris för avtalade tjänster

Pris avtalas särskilt för varje uppdrag.

2. Av och ombokning

Semantix erbjuder kostnadsfri av- eller ombokning fram till fyra veckor före utbildningens start. Därefter gäller följande:

Utbildningen i sin helhet

När Kunden av- eller ombokar …

så debiterar Semantix …

4–3 veckor före kursstart

50 % av kursavgiften.

2–0 veckor före kursstart

100 % av kursavgiften.

Enskilda tillfällen

När Kunden av- eller ombokar …

så debiterar Semantix …

4 veckor–4 arbetsdagar före tillfället

ingen avgift.

3–0 arbetsdagar före tillfället

100 % av kursavgiften.


Avbokning och ombokning ska alltid göras skriftligt.

Outnyttjade kurstillfällen förfaller ett år efter datum för kursstart.

Semantix förbehåller sig rätten att ställa in kurser. Vid inställd kurs erbjuder Semantix i första hand plats vid ett annat kurstillfälle. I andra hand återbetalar Semantix hela kursavgiften. Semantix ersätter inga övriga kostnader.

Semantix följer riktlinjerna för avbokning från Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (SAUF) och Auktoriserade språkutbildares riksorganisation (ASR).

3. Restid m.m.

Ersättning för restid anges i offerter eller bekräftelser av uppdraget. Restid utanför ordinarie arbetstid debiteras extra enligt särskild överenskommelse, såvida sådan restid inte har inkluderats i den avtalade ersättningen.

Om ersättning inte har avtalats för resor och traktamenten, debiterar Semantix dessa enligt faktisk kostnad. Semantix följer det allmänna löne- och förmånsavtalet för statliga tjänstemän (ALFA) eller tillämpligt kollektivavtal.

4. Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är inte inkluderad i de priser som anges i Semantix avtal eller offerter annat än när dessa riktas till privatpersoner.

5. Betalningsvillkor

Efter kreditprövning fakturerar Semantix Kunden i förskott, senast i samband med utbildningens första tillfälle. Betalning av Semantix utställda faktura ska ske senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Kundens dröjsmål med betalning

Vid Kundens dröjsmål med betalning som är av väsentlig betydelse för Semantix har Semantix rätt att häva uppdraget. Semantix ska då ha rätt till ersättning från Kunden för det arbete som utförs fram till hävning av uppdraget, skäliga avvecklingskostnader samt skälig andel av utebliven vinst.

D Övriga villkor

1. Rättsintrång

Semantix ansvarar för att de tjänster som Semantix erbjuder inte kränker annans rätt, såsom patent, varumärke eller upphovsrätt. Kunden ansvarar för att dess tillhandahållna material, eller Semantix åtgärder med materialet inte utgör intrång i annans immateriella rätt, och Kunden ska hålla Semantix skadeslöst för eventuella anspråk från tredje man i anledning av Semantix uppdrag för Kunden.

2. Ansvarsbegränsning

Kunden kan inte utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor göra anspråk mot Semantix i anledning av uppdraget. Kunden har inte rätt till ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Semantix ansvarar inte heller för skada som avser ersättning till tredje man. Vid leverans av uppdrag på elektronisk väg eller på elektroniskt datamedia (t.ex. cd-skiva) ansvarar Semantix inte för skada orsakat av s.k. datavirus eller annat problem utanför Semantix kontroll. Semantix ansvarar inte för problem som uppkommer hos Kunden på grund av Kundens användande av uppdragsresultatet, eller för problem hänförliga till Kundens eller annans tekniska utrustning eller programvara. Semantix och Semantix underleverantörers ansvar är begränsat till belopp motsvarande den ersättning Semantix erhållit för uppdraget, dock till ett belopp motsvarande högst två (2) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Krav på skadestånd ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, meddelas Semantix skriftligen snarast efter att skadan upptäckts, dock senast sex (6) månader efter uppdragets slutförande.

3. Force majeure

Semantix är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om Semantix eller dess underleverantörers leverans fördröjs på grund av en oförutsedd omständighet som ligger utanför Semantix eller underleverantörens kontroll, inklusive men inte begränsat till sjukdom, eldsvåda, åsknedslag, naturkatastrof, strejk, bojkott, arbetskonflikt, krig, mobilisering eller oförutsedd militär inkallelse av motsvarande omfattning, valutarestriktioner, brist eller fel i energiförsörjning, teleförbindelser inklusive nätverkskommunikation, uppror och upplopp eller därmed jämförbara omständigheter, eller oförutsedda åtgärder från myndigheter.

4. Tillämplig rätt och domstol

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Eventuella tvister rörande giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.