Om Semantix

Med den långa erfarenhet vi har ligger vi steget före och leder utvecklingen inom intelligenta språktjänster.

Shiny metaphor

Behovet av språktjänster uppstår

Efter att Sverige fram till 1930-talets mitt präglats av en betydande utvandring skedde en kraftig förändring i slutet av 1940-talet. Vi fick då i stället en massiv arbetskraftsinvandring, som fortsatte ända fram till mitten av 1970-talet. Detta kom som ett svar på en direkt efterfrågan från den svenska industrin. Behovet av språktjänster – i första hand översättning och tolkning – uppstod när människor med olika språk skulle börja kommunicera med varandra och dokumentation på olika språk skulle upprättas.

Den första byggstenen läggs

För att möta de nya behoven skapades 1969 det som senare skulle bli en av Semantix byggstenar – Eqvator. Då hette det inte Eqvator utan Språksektionen, och ingick i det nybildade Invandrarverket. Som ett direkt svar på det privata näringslivets behov av en fullservicebyrå för språktjänster grundades SpråkCentrum 1975. Därefter kom utvecklingen att kännetecknas av att fler och fler specialiserade översättningsbyråer och tolkförmedlingar bildades.

En lyckad sammanslagning

Semantix som varumärke skapades i samband med ett ägarbyte 2006 och genom en sammanslagning av flera bolag och varumärken: TolkJouren, Eqvator, SpråkCentrum, ITS översättningsbyrå, Languageland, Explicon och Abcom. Därmed kunde vi tillgodose våra kunders behov av ett både brett och specialiserat utbud av språktjänster.

Fortsatt expansion och specialisering

Sedan 2006 har Semantix gjort en rad förvärv med syfte att växa verksamheten med fortsatt specialisering:

 • INK Sverige (2007)
 • Lingua Nordica (2007)
 • Interpreto (2007)
 • Management Språkutbildning (2008)
 • Tolketjenesten.no (2009)
 • AAC Globals konferenstolkningsenhet (2010)
 • Tamarind (2010)
 • INK Norge (2010)
 • Done Information (2011)
 • TextMinded (2017)
 • Amesto Translations (2018)
 • Tolkvox (2019)
 • Teknotrans (2019)

Behoven blir allt större och bredare

I och med globaliseringen, ett växande EU och ett alltmer mångkulturellt Norden växer och breddas behoven av språktjänster. Allt högre krav ställs på att kommunikationen ska vara tydlig och det gäller såväl när vi kommunicerar på vårt eget modersmål som på andra språk. Vi kan erbjuda våra kunder ett mycket brett utbud av språk- och kommunikationstjänster som inte matchas av någon annan på marknaden idag.

Idag är vår ambition att flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom intelligenta språktjänster.

Vill du veta mer om koncernledningen?