Sinnesro för alla inblandade

I tolksituationer följer tolken standarder och certifieringar. Tolkarna i Semantix stora nätverk uppfyller kraven, och vi levererar alltid en tolk som har de språkliga färdigheter och kompetenser du behöver.

Certified interpreters 1920x860

Utbildad tolk

Dessa tolkar har genomgått tolkutbildning. De är mångsidiga och lämpar sig för en mängd olika scenarier.

Auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet.

Auktoriserad sjukvårdstolk

Har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende sjukvårdstolkning.

Auktoriserad rättstolk

Våra rättstolkar har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende rättstolkning.

Konferenstolk

Våra konferenstolkar är godkända som medlemmar i Internationella Konferenstolkförbundet AIIC, EU-certifierade som konferenstolk, har godkänd examen från Tolk- och översättarinstitutet TÖI vid Stockholms Universitet eller annan motsvarande konferenstolkutbildning i utlandet, anlitas regelbundet av något av FN-organen, EU-institutionerna, Nordiska Rådet och/eller har motsvarande kvalifikationer, samt gedigen erfarenhet.

Vill du veta mer?