Tolkning och översättning – vad är skillnaden?

Vi får ofta frågor om vad det är för skillnad på tolkning och översättning. Även om det är självklart för oss så är frågan berättigad eftersom både översättare och tolkar arbetar med språk och att överföra betydelse från ett språk till ett annat.

Tre blåklädda människor i ett kontor diskuterar skillnaden mellan tolkning och översättning

Rent konkret arbetar dock tolkar och översättare med olika sidor av problemlösningen: översättare arbetar med det skrivna språket och tolken det muntliga. Översättares och tolkars arbetssituation har många likheter men den fundamentala skillnaden är att översättaren måste producera en skriven text som på ett korrekt sätt ger läsaren samma information som originaldokumentet och samtidigt uppfyller kraven på grammatik och läsbarhet på det nya språket. Tolken tillhandahåller en muntlig version med samma information som den talaren uttryckte på originalspråket.

Översättare

Översättare får generellt sitt material i filformat (exempelvis Word eller något annat), skriver in den översatta texten och levererar en fil tillbaka. Översättaren använder självklart specifika termlistor och annat relevant referensmaterial i sitt arbete. Till sin hjälp kan översättaren dessutom ha översättningsverktyg som kan vara lämpliga att använda för att hålla reda på rätt terminologi eller återkommande fraser som ska översättas konsekvent genom hela texten.

För en översättare är det viktigt att vara en god skribent och att kunna uttrycka sig väl i skrift på målspråket. Därför arbetar visserligen de flesta översättare med flera språkpar men bara i en språkriktning, d.v.s. de översätter från andra språk till sitt eget modersmål.

Läs mer: Våra tjänster för översättning

Tolkar

Tolkar arbetar i sin tur direkt med sina kunder. En tolk kan sitta med på möten och konferenser alternativt finnas med på telefon eller video. Exempel på vanliga tolkningssituationer är konferenser, där ett tolkteam tolkar från ett s.k. tolkbås direkt till deltagarnas trådlösa hörlurar, vid läkarbesök där läkare och patient inte talar samma språk eller vid ett studiebesök där en tolk viskningstolkar allt som sägs till en eller ett fåtal personer.

Tolkar behöver alltså ofta kunna tolka åt båda hållen i sin språkkombination. Oftast är man tolk från sitt modersmål till svenska. Tolkarnas verktyg utgörs av ordbok eller dokumentation om ämnet och ibland även en dator. Allra viktigast för en tolk är dock att förbereda sig väl inför uppdraget genom att i förväg läsa in sig grundligt på relevant dokumentation. Själva tolkningen sker ju i realtid och det finns begränsad möjlighet att kontrollera något.

Läs mer: Våra tolktjänster

Samma mål

Varken tolkning eller översättning handlar om att bara byta ut ett ord på ett språk mot motsvarande ord på ett annat – en god översättning eller tolkning reflekterar självklart alltid syfte, ordval, stil och nyanser. Därför måste såväl tolkar som översättare vara väl införstådda med källspråkets alla skiftningar för att kunna återge innehållet på bästa sätt – det har de gemensamt. Mediet skiljer sig dock åt. Eftersom de båda yrkesrollerna kräver olika färdigheter väljer de flesta professionella tolkar och översättare att helt ägna sig åt antingen det ena eller det andra, även om det finns undantag.

I slutänden arbetar både tolkar och översättare för interkulturell och flerspråkig kommunikation och förståelse: tolken i muntliga samtal och översättaren i skriftlig kommunikation.

Behöver du hjälp med översättning eller tolkning?