Mitä on litterointi? Lue vastaukset 15:een tärkeään kysymykseen.

Mietityttääkö sinua litterointi ja monet eri litterointitavat? Tässä on selkeät ja ytimekkäät vastaukset 15:een kysytyimpään kysymykseen.

Sisällys
  Sisällys

   ”Mitä on litterointi?" on tuttu kysymys useilla eri toimialoilla, liike-elämässä ja palvelusektoreilla. Kysymykset voivat olla myös tarkempia, kuten: ”Mitä on täysi litterointi?”, ”Mitä on juridinen litterointi?” ja ”Mitä ovat litterointipalvelut?”.

   Tässä hieman vastauksia näihin yleisimpiin kysymyksiin.

   1. Mitä on litterointi?

   Oxford English Dictionary määrittelee litteroinnin (eng. ”transcription”) puheen muuttamiseksi kirjoitettuun tai painettuun muotoon.

   Latinan sana ”trans” tarkoittaa ”poikki, ylitse” ja ”scribere” ”kirjoittaa”. Englannin litterointia tarkoittava sana ”transcription” sekoitetaan usein muihin samalta kuulostaviin sanoihin, kuten ”transliteration” (translitterointi), joka tarkoittaa siirtokirjoitusta, jossa kirjoitus muunnetaan kirjoitusjärjestelmästä toiseen, tai sanaan ”translate” (kääntää), mikä tarkoittaa puhuttujen tai kirjoitettujen sanojen merkitysten kääntämistä toiselle kielelle. Yksinkertaisesti sanottuna litterointia voidaan ajatella puhuttujen sanojen muuntamisena kirjoitetuksi tekstiksi.

   2. Miksi äänitallenteita litteroidaan tekstiksi?

   100 000 viime vuoden aikana ihmisen viestintä on ollut pääosin suullista. Nykyaikana näyttöpohjaisten digitaalisten laitteiden myötä visuaalinen viestintä on kuitenkin vallannut yhä enemmän alaa. Tämän vuoksi äänitallenteiden muuntamisessa visuaaliseksi tekstiksi on valtava potentiaali.

   Litterointi voi hyödyttää sinua ja yritystäsi monin eri tavoin työn luonteesta riippuen. Esimerkiksi strategisesti toteutettu litterointi voi nopeuttaa työnkulkua, parantaa ääni- ja visuaalisen sisällön hakukoneoptimointia ja hakujen löydettävyyttä, lisätä jakoja sosiaalisessa mediassa, laajentaa saavutettavuutta, lisätä haettavuutta ja parantaa sekä yhteistyötä että kirjanpitoa. Litteroinnin ansiosta voit unohtaa epäluotettavan ihmisen muistin ja tehottomat muistiinpanot ja tallentaa haastattelun tai muun puhemuotoisen sisällön yksityiskohdat lähes ikuisiksi ajoiksi erittäin monipuolisissa muodoissa.

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   3. Mitä on täysi litterointi?

   Täydessä litteroinnissa kirjoitetaan puheen lisäksi myös kaikki muut äänet ja hiljaisuudet. Tämä tarkoittaa, että täydessä litteroinnissa kirjoitetaan ylös myös jokainen tauko, toisto, puhelimen pirinä, oven kolahdus, yskähdys, keskeytys ja täytesana.

   4. Mitä on älykäs sanatarkka litterointi?

   Älykkäässä sanatarkassa litteroinnissa jätetään pois kaikki puheeseen liittymättömät elementit, mutta litteroidaan kaikki puhe sellaisena kuin se sanottiin.

   5. Mitä on osittainen litterointi?

   Osittainen litterointi on eräänlainen versio älykkäästä sanatarkasta litteroinnista, jossa tekstistä korjataan kielioppivirheet ja täydennetään epätäydelliset lauseet. Tuloksena on sanatarkkaa litterointia helpommin luettava ja tiiviimpi teksti.

   6. Mitä on foneettinen litterointi?

   Foneettisessa litteroinnissa käytetään foneettisia symboleja foneemien (eli kielen pienimpien äänneyksiköiden) merkitsemiseen. Foneettisessa litteroinnissa samat symbolit edustavat samoja äänteitä kaikilla kielillä. Tätä litterointitekniikkaa käytetään, kun halutaan saada selville erot ääntämisessä esimerkiksi eri ikäryhmien, maantieteellisten alueiden tai ajanjaksojen kielenkäyttöä vertailtaessa.

   7. Mitä on ortografinen litterointi?

   Ortografisessa litteroinnissa keskitytään puhtaasti sanoihin, ei niiden ääntämiseen. Ortografista litterointia käytetään yleisesti laajamittaisissa kieliaineistoissa, joita käytetään erityisesti tutkimuksissa, joissa ääntäminen ei ole tärkeää.

   8. Mitä on juridinen litterointi?

   Juridinen litterointi on prosessi, jossa ääni- ja videotallenteista luodaan kirjallisia juridisia asiakirjoja. Tallenteet voivat sisältää oikeudellisesti sitovia haastatteluja ja lausuntoja tai yleisiä oikeussalimenettelyjä.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   9. Mitä on litterointi mediassa?

   Video- ja äänimedian kirjo on hyvin laaja. Niistä peräisin oleva puhuttu sisältö litteroidaan usein tekstiasiakirjoiksi, jotta sisältöä voidaan helpommin muokata ja jakaa edelleen muuhun mediaan.

   10. Mitä on litterointi koulutuksessa?

   Opiskelijat ja tutkijat käyttävät litterointia muuntaakseen haastattelut, luennot ja seminaarit tekstidokumenteiksi, joita on helppo hakea ja muokata. Litterointia käytetään myös koulutusorganisaatioissa opetuksen laadun ja saavutettavuuden parantamiseen.

   11. Mitä on haastattelun litterointi?

   Haastattelut ovat olennainen osa toimittajien tai reportterien työtä. Toimittajan on jatkuvasti omaksuttava ja ymmärrettävä tietoa ja koostettava sitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Haastattelun litterointi on tähän täydellinen ratkaisu, sillä se tarjoaa toimittajalle kaiken tarvittavan tiedon selkeässä, haettavassa ja muokattavassa muodossa.

   Litterointi tarjoaa hyötyä myös muunlaisissa haastatteluissa, kuten työhaastatteluissa. Kirjallisen litteroinnin avulla keskustelun sisältöä voidaan arvioida puolueettomammin ilman haastateltavan ulkonäön ja kehonkielen aiheuttamia häiriötekijöitä.

   12. Mitä on litterointi markkinatutkimuksessa?

   Ei-numeeristen tietojen kerääminen ja analysointi esimerkiksi yksilöiden ja kohderyhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on yleinen kvalitatiivisen tutkimuksen muoto markkinatutkimuksessa. Tutkijat tuottavat litteroinnin avulla tarkkoja, haettavissa olevia muistiinpanoja siitä, kuka sanoi mitäkin ja milloin.

   13. Mitä on manuaalinen litterointi?

   Taitavien kirjoittajien, kuten oikeussalin pikakirjoittajien ja henkilöiden, jotka käsittelevät työssään erittäin arkaluontoisia materiaaleja (kuten todisteita meneillään olevista tutkimuksista ja kuulusteluista), asiantuntemus edellyttää monen vuoden työkokemusta. Näin ollen he pystyvät tarjoamaan erittäin korkeatasoisia litterointeja. Ammattitaito kuitenkin aina maksaa aikaa ja rahaa, joten manuaalinen litterointi ei sovellu laajamittaisiin projekteihin, jotka vaativat nopeita toimitusaikoja.

   14. Mitä on automaattinen litterointi?

   Tekoälyteknologian viimeisimmät edistysaskeleet ovat tuoneet markkinoille laajan valikoiman puhe tekstiksi -ratkaisuja. Litteroinnista on tulossa monien käyttöjärjestelmien ja -laitteiden vakio-ominaisuus. Mac- ja PC-käyttöjärjestelmien sisäänrakennetut ominaisuudet ja matkapuhelimien pilvipohjaisten sovellusten automaattinen litterointi säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia ohjelmistopohjaisten ratkaisujen ansiosta.

   Automaattinen litterointi ei (vielä) vastaa koulutetun ammattilitteroijan tuottamaa laatua. Siksi tekoälyllä litteroidut tekstit on syytä oikoluetuttaa huolellisesti.

   15. Mitä ovat litterointipalvelut?

   Litterointipalvelulla video- tai äänitallenteesi voidaan muuntaa tekstidokumentiksi. Yritykset ja organisaatiot käyttävät litterointipalveluita monista eri syistä, joista osa on mainittu aiemmin tässä artikkelissa.

   Valinta manuaalisen litterointipalvelun ja automaattisen litterointipalvelun välillä riippuu sisältösi arkaluonteisuudesta, vaaditusta tarkkuustasosta sekä aika- ja budjettirajoituksista. Litterointipalvelujen avulla saat käyttöösi molempien parhaat puolet, kun työ tehdään 90-prosenttisesti tekoälyn avulla ja teksti annetaan luettavaksi oikolukijalle, joka tunnistaa ja korjaa jäljelle jääneet virheet.

   Kun olet valmis aloittamaan seuraavan litterointiprojektisi, sinun kannattaa kääntyä luotettavan litterointipalvelujen tarjoajan puoleen. Kokenut ja asiantunteva Semantix ohjaa sinut läpi koko monimutkaisen litterointiprosessin.

   Ota yhteys Semantixiin ja tavoita maailmanlaajuinen yleisösi jo tänään käyttämällä ääni- ja videosisältöäsi uuteen tarkoitukseen.

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.