Puhutun litterointi tekstiksi – kaikki tarpeellinen tieto litteroinnista

Käytä ääni- ja videotiedostoja monipuolisemmin liiketoimintasi hyväksi. Litteroimalla puheen tekstiksi saat tarkkaan kohdennettua kirjallista sisältöä.

Sisällys
  Sisällys

   Ihmisten välinen viestintä kehittyy jatkuvasti. Luolamaalauksista kirjekyyhkyihin, painokoneesta internetiin, televiestinnästä tekstiviesteihin... Innovaatiolla ei näytä olevan rajoja, kun on kyse viestin välittämisestä.

   Olipa väline mikä tahansa, useimmissa viestintämuodoissa käytetään joko kuultavissa olevia ääniä tai nähtävissä olevia merkkejä. Molemmilla on etunsa ja heikkoutensa. Modernilla digitaalisella aikakaudella vallitseva viestintämuoto on visuaalinen viestintä.

   Internetin ansiosta valtava määrä ihmisiä voi nähdä ja jakaa visuaalista sisältöä maailmanlaajuisesti lukemattomilla tavoilla. Siksi äänitallenteiden jalostaminen tuoreeksi, monikäyttöiseksi kirjalliseksi viestinnäksi kannattaa.

   Ääni- ja videosisällön muuntamista tekstiksi kutsutaan litteroinniksi.

   Mitä litterointi tarkoittaa?

   Litterointi on eri asia kuin kirjoittaminen. Litterointia käytetään esimerkiksi oikeuskäsittelyissä, haastattelututkimuksissa ja muissa haastatteluissa vastausten kirjaamiseen.

   Litterointi on kuitenkin muutakin kuin sanojen kirjoittamista; tehtävän luonteesta ja tarkoituksesta riippuen se voi tarkoittaa myös tavujen painotusten, epäröinnin ja vastauksen viivästymisen merkitsemistä tekstiin.

   On kuitenkin pidettävä mielessä, että puhutun keskustelun litterointi on aina tiivistelmä puhutusta, koska on lähes mahdotonta ilmaista kaikkia keskustelun elementtejä kirjallisesti.

   Lue lisää: Mitä on litterointi? Vastauksia kysymyksiisi

   Mitä etua litteroinnista on?

   Äänisisällön muuttaminen kirjalliseen muotoon kuulostaa työläältä. Miksi siis vaivautua litteroimaan?

   Voimme mainita ainakin viisi litteroinnin hyötyä liiketoiminnalle.

   1. Työt sujuvat nopeammin
   Kun teksti on myös kirjallisessa muodossa, audio- ja videotyössä saadaan nopeammin valmista aikaan. Puhtaaksikirjoitettuun tekstiin tai kuvateksteihin voidaan helposti lisätä merkintöjä tai kommentteja, joiden tekeminen olisi muuten hidasta, epäkäytännöllistä ja jopa mahdotonta.

   2. SEO tehostuu
   Sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupoissa video voittaa tekstin 6–0. Hakukoneet toimivat kuitenkin tekstin varassa. Litteroinnilla saadaan parhaat palat molemmista: video vetoaa katsojiin ja Google-botit tykkäävät tekstistä.

   3. Viestintä saadaan hyötykäyttöön
   Palaverit, puheet ja koulutukset voidaan litteroida konkreettisiksi asiakirjoiksi, joista on hyötyä vielä pitkään sen jälkeenkin, kun sanat on sanottu. Tekstejä voitaan käyttää myös uusiin tarkoituksiin. Esimerkiksi puheesta voidaan muokata markkinointisisältöä, henkilöstölle osoitettu sähköpostiviesti tai uuden tuotteen hissipuhe.

   4. Käytettävyys paranee
   Litteroitu äänisisältö ja visuaalinen sisältö (eli puheen tekstitys tai laajempi litterointi, joka kuvailee myös vaikkapa reaktiot ja ajoitukset) on myös heikkokuuloisten saavutettavissa. Monissa maissa laki määrää, että kaikki julkinen ääni- ja visuaalinen materiaali on litteroitava.

   5. Somejakojen määrä kasvaa
   Pelkällä äänitiedostolla ei ole somessa samaa vaikututusta kuin tekstin ja kuvan yhdistelmällä. Litteroimalla ääni saadaan muokattua lyhyiksi tekstikatkelmiksi, jotka tuottavat enemmän jakoja ja verkkoliikennettä.

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Missä litterointia käytetään?

   Litterointipalveluille on kysyntää useimmilla toimialoilla. Tutustu alla litteroinnin kaupallisiin ja operatiivisiin hyötyihin eri toimialoilla.

   • Litterointi mediassa
    Litterointi tukee puhutun sisällön katselua ja editointia erilaisissa video- ja audiomedioissa. Mikä tahansa ääni- tai videotiedostoksi tallennettu tapahtuma konferenssipuheenvuorosta podcastiin voidaan litteroida muokattavaksi tekstidokumentiksi.
   • Litterointi koulutuksessa
    Litterointia käytetään kouluissa, korkeakouluissa, yliopistoissa ja muissa koulutusorganisaatioissa opetuksen laadun ja oppimisresurssien esteettömyyden parantamiseen sekä luentojen ja seminaarien verkkohakujen helpottamiseen.
   • Litterointi vakuutusalalla
    Vakuutusyhtiöt tallentavat usein puhutun lausunnon vakuutetulta, todistajilta ja muilta asianosaisilta. Koska nämä haastattelut ovat oikeudellisesti sitovia, on tärkeää, että jokainen sana saadaan talteen. Litteroimalla saadaan aikaan oikeudellisesti pätevää dokumentaatiota, jota voidaan käyttää vahinkoilmoituksen arvioinnissa ja käsittelyssä.
   • Litterointi journalistiikassa
    Toimittajat käyttävät suuren osan ajastaan haastatteluihin, jotka he litteroivat jälkeenpäin – mahdollisesti ohjelmistojen tai palveluntarjoajan avulla. Toimittaja vastaa, että sitaatit kirjoitetaan ja tapahtumat kuvataan oikein. Litteroimalla saadaan myös tarkka kirjallinen tallenne, jota voidaan käyttää myöhemmin jutun kirjoittamiseen ja vaikkapa aiheeseen palatessa.
   • Litterointi markkinatutkimuksessa
    Kohderyhmiltä, haastatteluista ja havainnoista kerätyllä palautteella on keskeinen rooli onnistuneessa tuotteen lanseerauksessa. Tutkijoiden on tärkeää tietää tarkasti, mitä on sanottu, milloin ja kuka puhui, joten puhe muutetaan hakukelpoisiksi asiakirjoiksi litteroimalla.

   Millaisia litterointitapoja on olemassa?

   Koska litteroitua tekstiä käytetään niin moniin tarkoituksiin, litterointitapojakin on monenlaisia. Joskus tarvitaan sanasanaista litterointia, joskus tavoitellaan ensisijaisesti luettavuutta ja joihinkin tarkoituksiin riittää pelkkä tiivistelmä.

   Neljä yleisintä litterointitapaa ovat sanatarkka litterointi, täysi litterointi, osittainen litterointi ja foneettinen litterointi.

   1. Täysi litterointi

   Täyteen litterointiin merkitään kaikki äänet yskimisestä nauruun sekä tauot ja täytesanat (öö... mmm... niinku...). Täysi litterointi sisältää myös muut äänet kuin puheen, kuten oven kolahdukset ja puhelimen pirinän.

   2. Sanatarkka litterointi

   Sanatarkassa litteroinnissa kirjoitetaan kaikki sanallinen viestintä, mutta jätetään pois muut äänet.

   3. Osittainen litterointi

   Osittaisessa litteroinnissa tekstistä poistetaan tarpeeton sisältö ja tauot, korjataan kielioppivirheet ja täydennetään epätäydelliset lauseet. Tuloksena on sanatarkkaa litterointia helpommin luettava ja tiiviimpi teksti.

   4. Foneettinen litterointi

   Foneettisessa litteroinnissa käytetään foneettisia symboleja foneemien (eli kielen pienimpien äänneyksiköiden) merkitsemiseen. Foneettisessa litteroinnissa samat symbolit edustavat samoja äänteitä kaikilla kielillä. Tätä litterointitekniikkaa käytetään, kun halutaan saada selville erot ääntämisessä esimerkiksi eri ikäryhmien, maantieteellisten alueiden tai ajanjaksojen kielenkäyttöä vertailtaessa.

   Foneettisen ja ortografisen litteroinnin erot

   Toisin kuin foneettinen litterointi, ortografinen litterointi noudattaa standardoitua kielioppia, eivätkä ääntämisen erot vaikuta siihen. Esimerkiksi suosittu australialainen TV-saippuasarja Neighbours on esitellyt muulle englanninkieliselle maailmalle lauseen loppua kohti nousevan intonaation. Se näkyisi välittömästi foneettisessa litteroinnissa, mutta ortografinen litterointi ei eroa osoita. Ortografinen litterointi on ensisijainen valinta laajamittaisissa, erityisesti tutkimuskäyttöön tarkoitetuissa korpuksissa, joissa ääntämisen yksityiskohdilla ei ole merkitystä.

   Lue lisää: Erilaisia litterointitapoja esimerkkeineen

   Manuaalinen litterointi ja automaattinen litterointi

   Kun litteroitavana on meneillään oleva oikeudenkäynti (pikakirjoituksella) tai siihen liittyvät todistajanlausunnot ja kuulustelut, laadukas litterointi edellyttää vuosien harjoittelua ja työssä oppimista.

   Manuaalinen litterointi ei kuitenkaan sovellu laajojen aineistojen litterointiin, kun vaatimuksena on nopea toimitus.

   Automaattisessa litteroinnissa käytetään ohjelmistoja, jotka säästävät aikaa ja kustannuksia merkittävästi. Yksi sen heikkouksista liittyy kuitenkin kykyyn erottaa erilaisia murteita ja korostuksia. Tulokset vaihtelevat tuotteen tekoälyteknologian ja koneoppimisominaisuuksien mukaan. Tämän tekstin kirjoitushetkellä parhaatkaan litterointiohjelmat eivät kykene sataprosenttiseen tarkkuuteen.

   Valinta manuaalisen ja automaattisen litteroinnin välillä perustuu litteroitavan sisällön arkaluonteisuuteen ja tarvittavaan tarkkuustasoon. Usein absoluuttinen tarkkuus ei ole niin tärkeää kuin nopeus. Usein käytetään kompromissina näiden kahden menetelmän yhdistelmää, jossa ohjelmisto tekee ensin litteroinnin ja taitava ihminen korjaa virheet.

   Litterointivinkkejä

   Litteroinnin ammattilainen on yleensä käyttänyt vuosia taitonsa hiomiseen. Olemme koonneet kuusi vinkkiä heille, jotka haluavat kehittää litterointitaitojaan.

   1. Kuuntele koko äänitallenne ennen kuin alat kirjoittaa. Tämä auttaa aivoja virittäytymään puhutun sisällön tyyliin ja aiheeseen. Esikuuntelu on erityisen hyödyllinen, jos puhe sisältää vieraita korostuksia tai murteita.

   2. Kuuntele koko virke ennen sen litterointia. Tämä auttaa ymmärtämään kontekstin ja välttämään samalta kuulostavien sanojen virhetulkintoja, esimerkiksi ”I don’t, no” ja ”I don’t know”.

   3. Editoi litteroitu teksti lopuksi. Poista virheet ja korjaa virheellinen kielioppi. Taitava litteroija voi laajentaa osaamistaan myös editointiin.

   4. Paranna nopeutta, tarkkuutta ja työskentelymukavuutta opettelemalla hyvä näppäilytekniikka. Tehokkainkin litteroija voi saada käteensä krampin. Osassa nykyisistä litterointiohjelmistoista käytetään polkimia äänitiedoston hallintaan, jolloin kädet jäävät vapaaksi kirjoittamiseen ja litterointi on nopeaa ja tehokasta.

   5. Tutustu litteroitavan alan ammattikieleen ja lyhenteisiin. Tämä on erityisen tärkeää lääketieteen litteroinneissa, sillä erikoistermit saattavat kuulostaa melkein vieraalta kieleltä.

   6. Tarkista, tarkista ja tarkista vielä kerran, että käyttämäsi terminologia on oikein, jokaisessa kappaleessa on järkeä ja litterointi vastaa tallennetta.

   Aikaleimat auttavat puheen analysoinnissa

   Aikaleimoissa käytetään yleensä muotoa [HH:MM:SS], eli kuinka monta tuntia, minuuttia ja sekuntia on kulunut äänitallenteen alusta. Niiden avulla editointivaiheessa voidaan siirtyä suoraan äänitiedoston tiettyihin kohtiin käymättä läpi koko tallennetta. Aikaleimat auttavat myös litteroijaa palaamaan erityisen haastaviin kohtiin tarkistusta varten.

   Aikaleimoja käytetään litteroiduissa teksteissä eri tavoilla. Esimerkkejä:

   • Aikaleimoilla voidaan ilmaista, milloin varsinainen dialogi alkaa ja päättyy, jos tallenteessa on muutakin sisältöä.
   • Aikaleima voidaan asettaa kohtaan, jolloin puheenvuoro vaihtuu.

    Ernie: (00:00:00) Hello everyone and welcome to my podcast.
    Bert: (00:00:02) And mine!
    Ernie: (00:00:03) Okay, okay… Welcome to ‘our’ podcast.
   • Aikaleima voidaan lisätä myös jokaisen virkkeen alkuun. Se voi kuitenkin saada tekstin näyttämään sekavalta.

    (00:00:00) Tämä on lyhyt esimerkki litteroinnista. (00:00:02) Jokainen uuden virkkeen alku on merkitty aikaleimalla. (00:00:05) Tämä on vain yksi monista tavoista käyttää aikaleimoja.
   • Yleisempi tapa on käyttää aikaleimaa ennalta määrätyin välein, esimerkiksi kolmen sekunnin tai 30 minuutin välein.

    (00:00:00) Tässä on esimerkki aikaleiman käytöstä (00:00:03) aina kolmen sekunnin välein kirjoitetussa tekstissä (00:00:06).

   Kattavat audio- ja videolitterointipalvelut

   Haastattelujen litterointi

   Haastattelun aikana saatujen tietojen lisäksi haastattelun litteroinnista voidaan saada jälkikäteen paljon uutta tietoa.

   Ennen haastattelun litterointia kannattaa miettiä, mitä litteroinnilla halutaan saavuttaa. Jos tarkoitus on poimia vain muutama sitaatti, ei tarvita koko aineiston sanatarkkaa litterointia.

   Litteroimalla saadaan teksti, josta voidaan hakea tiettyjä sanoja. Aikaleimojen avulla lukija pääsee alkuperäisen tallenteen tiettyyn kohtaan helposti ja nopeasti. Litteroitu teksti on helpompi jakaa yhteistyökumppaneille kuin iso ääni- tai videotiedosto, ja sitä on myös helpompi muokata.

   Kirjallista tekstiä on mahdollista arvioida objektiivisemmin kuin puhuttua, koska puhujan ulkonäkö tai kehonkieli ei vaikuta tulkintaan. Litteroija voi lisätä tekstiin arviointia ja kvantitatiivista analyysiä varten tiettyjä merkintöjä, vaikkapa korostaa tunnepitoiset sanat.

   Lue lisää: Täydellinen opas: Haastattelun litterointi

   Ryhmäkeskustelujen litterointi

   Kahden tai useamman ihmisen puhetta voi olla haastavaa litteroida varsinkin, jos keskustelussa on jatkuvasti keskeytyksiä ja päällekkäin puhumista.

   Tässä tapauksessa kannattaa litteroida jokaisen puhujan puhe eri riville. Jos puhe on samanaikaista, se osoitetaan lisäämällä molemmille riveille sama aikaleima. Jos jotakin jää hälinän takia epäselväksi, lisätään tunnisteeksi ”epäselvä”.

   Vinkkejä videoiden litterointiin

   Puhutun sisällön litterointi voi olla hidasta, mutta se kannattaa. Verkkosivustoilla olevien videoiden sisällön litteroinnin on osoitettu tehostavan SEO-vaikutusta ja kävijöiden sitoutumista (sekä parantavan sisällön hakukelpoisuutta).

   Miten se sitten kannattaa tehdä?

   Alla on mainittu neljä tapaa videosisällön litterointiin. Niillä on jokaisella vahvuutensa ja heikkoutensa, ja valinta tehdään tarpeiden mukaan.

   1. Puhelinten litterointisovellukset

   Älypuhelin on kätevästi käsillä oleva väline puheen muuttamiseen tekstiksi. Monissa puhelimissa valmiiksi olevan puheentunnistussovelluksen lisäksi sovelluskaupoista voi ladata useita erilaisia litterointisovelluksia.

   2. Verkon ilmaiset videolitterointityökalut

   Yksinkertaisella haulla verkosta löytyy monenlaisia ilmaisia litterointityökaluja. Niiden laatu voi vaihdella suuresti, joten teksti kannattaa aina tarkistaa virheiden varalta. Jos video on ladattavissa YouTubeen, käyttäjät voivat hyödyntää YouTuben automaattista palvelua, jonka litterointi on 80-prosenttisen tarkkaa videon äänenlaadusta riippuen. YouTube ei kuitenkaan tue kaikkia kieliä.

   3. Pöytätietokoneiden litterointiohjelmistot

   Mac- ja PC-käyttäjät voivat verkon litterointityökalujen lisäksi käyttää tietokoneelle ladattavia litterointiohjelmistoja, jotka toimivat ilman internet-yhteyttä.

   4. Tekstityspalvelut

   Vaikka ammattilaisten tarjoamat tekstitys- ja lokalisointipalvelut maksavat, tulokset ovat ensiluokkaisia ja palveluissa otetaan huomioon sisällön tietoturvallisuus ja luottamuksellisuus.

   Esimerkkejä litterointityökaluista

   Tekoälyteknologian ja koneoppimisen viimeaikainen kehitys on tuonut mukanaan laajan valikoiman litterointituotteita, joilla voidaan muuttaa puhetta tekstiksi. Tarjolla on ratkaisuja mobiilisovelluksista työpöytäohjelmistopalveluihin ja erillisistä tuotteista kokonaisiin käyttöjärjestelmiin, joihin litterointityökalut sisältyvät valmiiksi. Valikoima ja erikoistoimintojen määrä on valtava.

   Alla mainitaan muutamia tällä hetkellä suosituimmista markkinoilla olevista litterointityökaluista.

   Dragon Anywhere on tarkoitettu Android- ja iOS-laitteille ja synkronoituu myös ohjelmiston työpöytäversion kanssa. Sen tunnistuskyky on erinomainen, mutta pilvipohjaisena se tarvitsee aina internet-yhteyden. Dragon Anywhere on saatavana vain tilauksena.

   Dragon Professional on suunniteltu tukemaan ammattilaiskäyttäjää koko prosessissa. Helppokäyttöinen käyttöliittymä sisältää useita tehokkaita ominaisuuksia esimerkiksi asiakirjojen saneluun ja muokkaamiseen, laskentataulukoiden laatimiseen ja verkon selaamiseen äänikomennoilla. Sovelluksen tekoäly oppii puheääniä, sanoja ja lauseita litteroinnin aikana.

   Otter on pilvipohjainen ohjelma, joka on suunniteltu kannettaville tietokoneille ja älypuhelimille. Sovelluksen reaaliaikaisen litteroinnin avulla käyttäjät voivat etsiä, muokata, toistaa ja järjestää tietoja tarpeen mukaan. Otter sopii paitsi haastattelujen ja luentojen litterointiin myös tiimien väliseen yhteistyöhön.

   Verbit on suunnattu erityisesti yrityksille ja oppilaitoksille. Se käyttää neuroverkkoja tunnistuksen tehostamiseen taustamelusta huolimatta. Verbit tarjoaa myös ihmisen tekemää tarkistuspalvelua.

   Speechmatics tarjoaa kattavaa ja joustavaa puheesta tekstiksi -palvelua. Se lupaa palvelun tukevan kaikkia eniten puhuttuja englannin kielen korostuksia eli amerikan- ja brittienglannin eri aksentteja ja myös mm. Etelä-Afrikan ja Jamaikan englantia.

   Braina yhdistää saumattomasti litterointipalvelut ja virtuaaliassistentin samaan intuitiiviseen käyttöliittymään. Brainan käyttäjät voivat tehdä verkkohakuja, tehdä muistiinpanoja ja valita musiikkia litteroidessaan tekstiä yli 100 kielellä jopa 99 prosentin tarkkuudella.

   Windows 11, Microsoftin uusin käyttöjärjestelmä, sisältää saneluohjelmiston. Käyttäjä voi ottaa ominaisuuden käyttöön lähes missä tahansa tekstikentässä ja puhua haluamansa sisällön tekstiksi näytölle.

   MacOS-käyttöjärjestelmään on sisäänrakennettu Applen sanelutyökalu, joka mahdollistaa sanelun missä tahansa tekstikentässä. Ominaisuus oppii käytön aikana tunnistamaan yhä paremmin erilaisia kielen ominaisuuksia, kuten puhekielen erityispiirteitä.

   Google Voice Typing on Google Docs -tekstinkäsittelyohjelman litterointitoiminto. Tarvitaan vain Google-tili, Chrome-selain ja Internet-yhteys.

   Lue lisää: Löydä parhaat sovellukset ja työkalut litterointiin

   Ota arvokas puhe talteen litteroinnin avulla

   Litterointi on helppo toteuttaa, ja se onkin erinomainen tapa hyödyntää olemassa olevaa audiomateriaalia kilpailuetuna ja vastata verkkomaailman jatkuvaan tuoreen sisällön tarpeeseen.

   Litteroimalla puhuttu sisältö tekstiksi saadaan mainiota materiaalia blogeihin, sosiaalisen median julkaisuihin, markkinointiin, koulutusresursseihin ja moneen muuhun tarkoitukseen. Kun alat käyttää litteroituja materiaaleja, saatat yllättyä, miten moneen tarkoitukseen tekstiksi muutettua puhetta voi käyttää.

   Miten saat moninkertaistettua audio- ja videotallenteiden arvon?

   Tarvitsetko litteroinnin?