Hur skriver man en transkribering? Expertens svar | Semantix

Hur man skriver och formaterar en transkribering

Transkribering kan förvandla ditt ljudinnehåll till mångsidig, högkvalitativ text. Vi lär dig hur.

Innehåll
  Innehåll

   En transkribering är en nedtecknad version av det talade ordet, som kan stamma från antingen ljud- eller videoformat. Att känna till det korrekta sättet att skriva och formatera en transkribering kan ge din verksamhet otaliga fördelar: Att ge granskare möjligheten att göra markeringar i och kommentera ett dokument kan till exempel effektivisera arbetsflödet. Transkriberad text vid sidan av videoinnehåll gör att du syns bättre i sökmotorer. Muntliga presentationer och möten förevigas i konkreta dokument som kan användas i framtiden. Dessutom ökar transkriberingar tillgängligheten till ditt innehåll för personer med hörselnedsättningar eller som av annan anledning behöver textning. Och inte minst ger kombinationen av ljud och text ett större genomslag i sociala medier.

   Anpassade lösningar för transkribering av ljud och video

   Hur man skriver en transkribering

   För att skapa en korrekt och effektiv transkribering krävs att man följer vissa procedurer. Här ger vi en grundläggande översikt över hur man skapar en transkribering som är välskriven och korrekt återspeglar det ursprungliga ljud- eller videoinnehållet:

   1. Se till att du har en tydlig ljud- eller videoinspelning av det innehåll som du ska transkribera. Utnyttja lämpliga verktyg, till exempel speciell programvara för transkribering.
   2. Säkerställ att grammatik, stavning och interpunktion är korrekt, så att texten är lättläst och verkligen speglar det talade innehållet.
   3. Notera viktiga detaljer, som namn på talare och tidsmarkörer.
   4. Korrekturläs din transkribering och jämför den med originalinnehållet för att säkerställa att den är noggrann och fullständig.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Olika typer av transkribering

   Beroende på behov finns många typer av transkribering att välja bland. De vanligaste typerna av transkribering är ordagrann (verbatim), intelligent ordagrann, redigerad och fonetisk.

   • En ordagrann transkribering fångar varje ord och tystnad som uppstår, såväl som alla ljud – från hosta och skratt till pauser och utfyllnadsord. Ordagrann transkribering registrerar även omgivningsljud, som ringande telefoner och dörrar som slår igen.
   • Intelligent ordagrann transkribering avlägsnar allt som inte är nödvändigt i en text, som utfyllnadsord och upprepningar. Resultatet blir en koncis och lättläst transkribering som fortfarande korrekt återspeglar det ursprungliga, talade innehållet.
   • En redigerad transkribering redigerar och korrigerar fel, grammatiska misstag och fyller i oavslutade meningar. Det ger en mer formell bild av vad som sagts och är enklare att läsa och förstå.
   • I fonetisk transkribering används symboler för att representera alla olika ljud i ett språk. Här används det internationella fonetiska alfabetet och därmed följs samma förlopp för alla språk. Det lämpar sig särskilt för att jämföra tal mellan olika grupper eller tidsperioder.

   Hur man formaterar en transkribering

   Förutom att helt enkelt skriva ner vad som sägs ska transkriberaren även skyldig ta med annan information. Här är några exempel på vad:

   Markering av talare

   När man arbetar med ljud- eller videofiler används etiketter för att skilja mellan olika talare. De kan markeras med talarens namn, personens roll i konversationen, eller en generaliserad etikett som “Talare 1”. Det sistnämnda bör endast användas när varken talaren eller hens roll i konversationen går att identifiera. Det är en god idé att först lyssna igenom ljudinnehållet och identifiera de olika talarna och deras respektive roller innan transkriberingen påbörjas. Etiketterna bör formateras i fet stil och i övrigt följa ditt företags formateringsriktlinjer.

   Tidsstämplar

   Tidsstämplar hjälper läsaren att se vilka delar av transkriberingen som hör till vilken del av ljud- eller videofilen. Det är särskilt användbart för marknadsundersökningar och fokusgrupper. Det finns tre godkända metoder för att lägga till tidsstämplar i en transkribering: med regelbundna mellanrum (såsom varje minut, var femte minut); när ett nytt stycke påbörjas; eller varje gång en ny talare tar ordet.

   Etiketter för ohörbart innehåll

   Lägg till en markering vid en eventuell ohörbar passage i transkriberingen. Det kan röra sig om oklart tal, bakgrundsljud eller personer som pratar i mun på varandra.

   Ljud

   Transkriberaren bör kommentera alla ljud som fångas av inspelningen – såsom trafik, dörrar som öppnas och stängs, eller applåder.

   Grammatik

   Vilka grammatiska regler du ska följa beror på vilken stil du använder. Nedan följer mer information.

   Hur ser en transkribering ut?

   Här är ett utdrag som visar hur man formaterar en transkribering av en intervju med den läsbart ordagranna (verbatima) metoden. Tidsstämplar anger när varje talares börjar, vilket indikerar hur lång tid som gått sedan inspelningens början. Dessutom används etiketten för ohörbart innehåll för att indikera var transkriberaren inte kunde höra eller förstå vad som sades.

   00:05 Intervjuare: Så, vill du berätta om din erfarenhet av att arbeta inom kundservice?

   00:08 Intervjuperson: Jo, så jag har jobbat inom kundtjänst i ungefär fem år nu. Jag började på ett företag inom telekommunikation och sedan gick jag vidare till att arbeta i en butik.

   00:20 Intervjuare: Vad skulle du säga är det mest utmanande med att arbeta inom kundservice?

   00:25 Intervjuperson: Jag tror att det mest utmanande är att bemöta [ohörbart] eller upprörda kunder. Ibland är det svårt att hålla sig lugn och professionell när någon skriker på en, men då får man komma ihåg att personen inte är arg på dig, personligen, bara frustrerade över situationen.

   Hur man formaterar en transkribering i Microsoft Word

   I Microsoft Word finns en färdig formatmall för formatering som du kan använda och anpassa som du vill. Sidtiteln anger information om den inskickade filen, mediefilens namn och id, beställningsnummer, inspelningens längd, samt när transkriberingen beställdes. Resten av dokumentet skrivs i typsnittet Arial storlek 14 med sidnummer längst ned. Du kan ändra typsnittet till Times New Roman eller Calibri såväl som att göra fler ändringar av transkriberingen med hjälp av verktygen i MS Word.

   Så här formaterar du en transkribering för olika stilguider

   Att använda verktyg som Google Docs eller Microsoft Word för att formatera transkriberingen kan bespara dig mycket tid jämfört med att göra det manuellt. Dessa program skapar automatiskt en bibliografi från källor som citeras i dokumentet och formaterar det i enlighet med valt referenssystem, såsom APA, MLA, Chicago eller Harvard. Det omfattar funktioner som automatiskt formatering av indrag, rubriker och teckensnittsstilar så att de motsvarar den valda referensstilen. På så sätt kan du vara säker på att dokumentet uppfyller de standarder som krävs för din valda stilguide.

   Så hänvisar man till en transkribering i APA-stil

   I enlighet med riktlinjerna från APA används särskilda format för att citera publicerade intervjuer, som är annorlunda än när du hänvisar till intervjuer som du personligen genomfört.

   Om en intervju som du själv utfört inte är tillgänglig för läsaren bör de inte läggas till i källförteckningen. De ska i stället citeras i löpande text som personlig kommunikation.

   När du hänvisar till en publicerad intervju ska du följa samma konventioner för citering som användes i den ursprungliga publikationen, såsom en bok eller dagstidning.

   Tillskriv citat till forskningsdeltagare i APA-stil

   Om den valda forskningsmetoden omfattar strukturerade intervjuer med deltagare bör transkriberingen av dessa intervjuer bifogas som en bilaga. Du behöver inte citera deltagarna, utan enbart hänvisa till var transkriberingarna hittas.

   Riktlinjer för hänvisning till en transkribering i APA-stil

   • Tilldela talaren rollen som författare.
   • I de fall utskriften och det ursprungliga verket är publicerat olika år (t.ex. en transkribering av ett äldre tal) ska året då transkriberingens utfördes anges som referensens primära datum, med årtalet för den ursprungliga källan angivet inom parentes i slutet av referensen.
   • När du citerar i text ska båda åren anges åtskilda av ett snedstreck. Det tidigare året står först.
   • Ange transkriberingstypen med hakparenteser (t.ex. "[Transkribering av tal]").
   • Inkludera namnet på webbplatsen i referensens källhänvisning, följt av transkriberingens webbadress.

   Riktlinjer för hänvisning till en transkribering av en podcast i APA-stil

   • När du transkriberar en podcast ska du följa ett format liknande podcastavsnittet. Den enda skillnaden är att beskrivningen efter transkriberingens titel är “[Transkribering av podcast]” i stället för “[Podcast]”.
   • Ange podcastvärden som författare och ange personens roll inom parentes.
   • Ange det exakta datumet då podcasten sändes.
   • Ange avsnittsnumret inom parentes efter titeln. Om avsnitten inte är numrerade behöver inget nummer finnas med i referensen.
   • Ange namnet på webbplatsen som publicerade transkriberingen samt dess webbadress.

   Riktlinjer för att referera till innehåll som sänts i radio i APA-stil

   • Formatet för en transkriberad radiosändning är nästan identiskt med formatet för sändningen, med den skillnaden att beskrivningen som följer efter titeln ska vara “[Transkribering av radiosändning]” i stället för “[Radiosändning]”.
   • Ange sändningsvärdens namn som författare.
   • Ange det fullständiga datumet för sändningen.
   • Ange avsnittets titel i kursiv stil, följt av beskrivningen "[Transkribering av radiosändning]."
   • Ange namnet på webbplatsen som publicerade radiosändningen (t.ex. BBC) samt sändningens webbadress. I exemplet är både radioinspelningen och transkriberingen tillgängliga via samma länk, vilken ingår i referensen.

   Läs mer: Referens till transkribering av audiovisuella verk

   Hur man citerar en transkribering av ett tal i Harvard-stil

   Citering i text: (Talarens efternamn, året då talet gavs eller transkriberingen utfördes, beroende på vilket som är tillämpligt)

   Lista över referenser: Talarens efternamn, talarens initialer. Årtal då talet gavs eller transkriberingen utfördes. Talets titel. I: Namn på transkriberaren eller redigeraren, initialer. Utgåva/utgåvor. Årtal då transkriberingen publicerades. Titel på den källa som innehåller transkriberingen, t.ex.en bok, i kursiv stil. Publiceringsort: Förläggare. s.# för en enskild sida och ss.# för flera sidor.

   Till exempel:

   Citering i text: (Gates 2007)

   Referenslista: Gates, B. 2007. The future of technology and education. I: Thompson, J. red. 2008. Influential speeches of the 21st century. New York, NY: Pioneers Press, ss.134-137.

   Fråga proffsen! Semantix transkriberingstjänster

   Att anlita professionella transkriberare för att omvandla ditt ljudinnehåll till text skapar högkvalitativt innehåll som kan användas på en mängd olika sätt, såsom blogginlägg, marknadsföring och utbildningsmaterial. Semantix transkriberingstjänster kan göra ditt talade innehåll mer effektivt. Vi hjälper dig att välja rätt typ av transkribering och erbjuder även översättning om det är något du behöver. Självklart ser vi till att det följer riktlinjerna för just ditt varumärke.

   Vill du nå ut till fler och bygga ditt varumärke med innehåll som engagerar? Kontakta Semantix redan idag för att dra nytta av våra professionella transkriberingstjänster.

   Vill du beställa en transkription?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.