Transkriberingsregler och -typer

Transkribering används av många olika branscher för att dokumentera talad kommunikation. I det här blogginlägget tar vi en titt på vilka regler som gäller för transkribering och olika typer av transkribering.

Innehåll
  Innehåll

   Riktlinjer för transkribering

   Riktlinjerna behövs för att säkerställa att den färdiga transkriberingen är ett korrekt återgivande av de talade orden samt är tydlig och lätt att läsa. Här är några generella riktlinjer för transkribering:

   1. Använd dig av ett och samma stavningssystem i hela dokumentet. Skriver du på engelska väljer du antingen amerikansk eller brittisk engelska.
   2. Mänskligt tal består av mer än bara talade ord: ofta används även olika ljud för att förmedla ett budskap. Transkribering kan faktiskt representera nästan alla dessa ljud. För att lyckas med det används ibland symboler för att representera såväl ljud som dialekter eller accenter som påverkar uttalet. De fonetiska symbolerna kan även representera ljud som saknar motsvarighet i skriftspråk. Du hittar dem, samt regler för fonetisk transkribering, i det internationella fonetiska alfabetet (IPA).
   3. Använd interpunktion för att indikera tonfall och förtydliga innebörden.
   4. Transkriberingen bör återspegla talarens betoning och tonhöjd – exempelvis kan en apostrof (‘) användas för att indikera betoning och cirkumflex (^) indikerar en stigande tonhöjd.

   Anpassade lösningar för transkribering av ljud och video

   Olika typer av transkribering

   Det finns flera sorters transkribering och varje typ har sina egna regler och konventioner. Fonetisk, ortografisk och intelligent transkribering är tre sätt att transkribera det talade ordet till skrivet innehåll. Somliga transkriberingstyper passar särskilt bra till ett speciellt användningsområde.

   1. Fonetisk transkribering använder en uppsättning symboler från det internationella fonetiska alfabetet (IPA). Det ger möjligheten att återspegla hur ord uttalas. Fonetisk transkribering används ofta i språkträningsprogram och -appar samt i talpedagogik. Som exempel transkriberas ordet “valör” i fonetisk skrift till [va'lœ:r]. Varje symbol representerar här ett specifikt ljud.
   2. Ortografisk transkribering följer reglerna för ordagrann transkribering. Det följer våra vanliga stavningskonventioner och fångar varje ord och ljud. Denna typ av transkribering används oftast när syftet är att ge ett exakt skriftligt återgivande av en konversation eller tal. Det används inom journalism, rättsliga förfaranden och för affärsmöten.
   3. Intelligent transkribering är en modernare metod som använder artificiell intelligens (AI) för att transkribera talat innehåll. Denna automatiska metod lämpar sig väl för snabb transkribering av stora mängder ljud- eller videoinnehåll.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Varför används transkribering?

   Transkriberingar används för många ändamål, till exempel:

   1. Tillgänglighet: Transkribering gör innehåll mer tillgängligt exempelvis för personer med hörselnedsättningar, kognitiva inlärningssvårigheter samt personer som behöver längre tid för att ta till sig information.
   2. Juridiska syften: rättsliga förfaranden, såsom domstolsförhandlingar, vittnesmål och intervjuer, transkriberas för att permanent dokumentera konversationer som kan användas för offentliga arkiv samt som bevis.
   3. Media: Transkriberingar används för att skapa undertextning, dold textning eller dubbning, i synnerhet i flerspråkiga medier.
   4. Företag: Transkriberingar används för att dokumentera möten, intervjuer och presentationer för ett formellt bevarande av information och fattade beslut.
   5. Utbildning: Transkribering används till föreläsningar, webbseminarier och annat inlärningsmaterial för att skapa dokument att hänvisa till i framtida studier.

   Hur görs en transkribering?

   Mänskliga transkriberare

   Professionella transkriberare lyssnar på en ljud- eller videoinspelning och transkriberar den till skriven text. Om flerspråkig transkribering krävs kan de även göra översättningen. Följande är det förlopp som en professionell transkriberare följer för att skapa en transkribering:

   1. Transkriberaren lyssnar noggrant igenom innehållet med fokus på talarens samtalston, takt och eventuella känslor som förmedlas.
   2. Samtidigt som hen lyssnar skriver transkriberaren ned innehållet, antingen med hjälp av en ordbehandlare eller speciell programvara för transkribering.
   3. Transkriberaren ser till att den skrivna texten exakt återger innehållet och är grammatiskt korrekt.
   4. I vissa fall ber kunden om tidsstämplar i dokumentet som anger tidpunkten för en mening eller ett stycke.
   5. Om inspelningen har flera talare kan transkriberaren ange vem som talar och när det ändras.
   6. När transkriberingen är färdig går den igenom en sista korrekturläsning och eventuell redigering för att säkerställa att slutprodukten är korrekt återgiven och konsekvent.

   Maskintranskribering

   Dagens programvaror för maskintranskribering blir sakta men säkert allt mer tillförlitlig. Såhär fungerar transkribering utförd av artificiell intelligens (AI):

   1. Transkriberingsappen tar emot en ljud- eller videofil.
   2. AI-transkriberaren använder tekniken för automatisk taligenkänning (ASR) för att konvertera ljudinnehållet till skriven text.
   3. Programvaran använder naturlig språkbehandling (NLP) för att tolka den transkriberade texten. NPL kan identifiera och felaktig grammatik, stavningsfel och inkonsekvenser.
   4. Slutresultatet är en textfil av ljudinnehållet. Vissa AI-appar kan dessutom lägga till tidsstämplar och identifiera talare i texten.

   AI-maskinvaran lär sig allt eftersom mer data behandlas, vilket innebär att den blir bättre med tiden. Det är dock viktigt att hålla i åtanke att AI-transkriberare ibland misstolkar innehåll: det gäller i synnerhet för dialekter, bakgrundsljud och inspelningar med låg ljudkvalitet. Därför behövs alltid en mänsklig transkriberare som en sista kvalitetskontroll som granskar och redigerar dokumentet innan det slutförs.

   Kan transkriberingar användas som referens?

   Använd riktlinjer från Harvard, APA (American Psychological Association) och MLA (Modern Language Association) för att se hur du korrekt citerar källor i transkriptionen.

   Inom exempelvis juridisk och akademisk transkribering är det viktigt att använda referenssystem som Harvard, APA eller MLA för att korrekt hänvisa till textens källor.

   Kan AI göra referenser från transkriberingar?

   AI-program kan förvisso omvandla tal till text, men det är ännu inte ett pålitligt verktyg när det gäller referenser, ens med hjälp av ovan nämnda system. Med sett till den takt i vilken artificiell intelligens utvecklas är det troligtvis bara en tidsfråga innan detta blir verklighet.

   Tills vidare måste referenser fortsatt göras av en mänsklig transkriberare.

   Sammanfattningsvis

   Att utifrån dessa regler skapa transkriberingar är alltså ganska enkelt, men att tillämpa olika system och skriva olika typer av transkribering kräver specialkunskaper.

   Semantix erbjuder snabb, korrekt transkribering på flera språk och med översättningar till över 170 olika språk. Vi gör alla typer av transkribering och kan även skriva referenser från transkriberingar.

   Vill du prata med vårt team om transkribering, eller har du ett projekt du skulle vilja bolla med oss? Fyll i det här formuläret, så hör vi av oss.

   Vill du beställa en transkription?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.