Vad gör en transkriberare?

Transkribering gör det möjligt för talad text att läsas i stället för att lyssnas till och det på flera språk, så att det ursprungliga, talade innehållet blir tillgängligt för en bredare målgrupp. Här kan du läsa om hur det går till när en transkriberare omvandlar tal till korrekt formaterad, lättläst text.

Innehåll
  Innehåll

   Vad är en transkriberare?

   En transkriberare lyssnar på ljud- eller videoinspelningar och omvandlar de talade orden till text, antingen manuellt eller via programvara som automatiskt skapar text av ljud. I det senare fallet måste resultatet kontrolleras av en person så att allt blir rätt.

   Beroende på vilken typ av transkribering som ska göras kan branschspecifika kunskaper behövas. Transkriberare inom medicinfältet behöver till exempel kunskaper om medicinsk terminologi, medan en juridisk transkriberare behöver kunna såväl juridisk lingo som formateringsriktlinjer.

   Anpassade lösningar för transkribering av ljud och video

   Vad gör en transkriberare inom polis och rättsväsende?

   En juridisk transkriberare är specialist på juridiska dokument, domstolsförfaranden, möten, intervjuer och vittnesmål. Hen måste ha kunskaper om såväl juridisk terminologi som hur rättsväsendet fungerar i det land där hen är verksam. För vissa uppdrag kan även krävas kännedom om hur polisen arbetar.

   Vad är en medicinsk transkriberare?

   Inom medicinsk transkribering omvandlas ljudinspelningar om medicinska förfaranden, diagnoser, forskningsresultat och behandlingsplaner till skriven text. För att arbeta som transkriberare i det här området krävs goda kunskaper i medicinsk terminologi såväl som förståelse för medicinska förfaranden.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Vad gör en akademisk transkriberare?

   Inom detta specialområde transkriberas föreläsningar, ljudinspelningar av utbildningsmaterial, intervjuer och forskningsdata. Här krävs att man är väl förtrogen med det högre utbildningsväsendets terminologi och skrivsätt samt dess olika system för citering och källhänvisning.

   Vad innebär transkribering av textning och undertextning?

   Att skapa dold textning och undertexter för (flerspråkigt) videoinnehåll ställer höga krav på kunskaper i såväl källspråk som målspråk. Transkriberaren måste lyckas förmedla samma budskap i det skrivna som i det talade innehållet, inte sällan utan tillgång till en översättning.

   Vad innebär transkribering till punktskrift?

   Denna typ av transkribering innebär att talat eller skrivet innehåll omvandlas till punktskrift med hjälp av speciell programvara och utrustning. Punktskrift eller blindskrift är ett känselbaserat skrivsystem som används av blinda och personer med synnedsättningar världen runt.

   Och vad gör en generell transkriberare?

   Dessa transkriberare arbetar med en mängd olika ämnen, från svar på marknadsundersökningar till avsnittstranskriberingar till poddar. Som generalister har de breda kunskaper inom flera områden, utan att ha specialiserat sig på någon bransch. De kan utöver transkribering även arbeta med andra översättningstjänster, såsom undertextning och tolkning.

   Hur arbetar en transkriberare?

   Transkribering startar med inspelat ljud- eller videoinnehåll och slutar med ett skriftligt dokument av det talade innehållet. Här följer några exempel på hur en transkriberare utför sitt arbete:

   1. Utrustningen förbereds: Först behövs en dator eller liknande, samt programvara för att spela upp video- eller ljudinspelningar. Oftast används hörlurar för att stänga ute distraherande omgivningsljud.
   2. Inspelningen spelas upp: Transkriberaren lyssnar igenom inspelningen, oftast med hjälp av en programvara som gör det enkelt att spela upp, pausa och spola tillbaka innehållet.
   3. Transkriberingen skrivs ned: Samtidigt som transkriberaren lyssnar på inspelningen skriver hen ned det talade innehållet i ett dokument. Beroende på typen av transkribering som efterfrågas kan det omfatta mer än bara det talade innehållet: pauser, skratt, beskrivningar av omgivningsljud eller röstläge.
   4. Transkriberingen redigeras: När den första transkriberingen skrivits ned är det dags att granska och redigera texten. Är allt korrekt och tydligt? Det kan innebära att kolla upp termer eller namn, eller jämföra mot en databas med termer som kunden använder.
   5. Transkriberingen formateras: Som sista steg ska transkriberingen nu formateras enligt vald stilguide. Texten kan då kompletteras med tidsstämplar, information om vem som talar när och annan nödvändig information.

   Hur arbetar en flerspråkig transkriberare?

   En flerspråkig transkriberare arbetar i grunden på samma sätt som sina enspråkiga kollegor, med den skillnaden att ljud- eller videoinnehållet ska transkriberas till ett annat språk än det talade. För detta krävs inte bara kunskaper i flera språk, transkriberaren behöver också ha en god kulturell förståelse samt vara införstådd med språkens olika regionala dialekter och accenter. Dessutom måste personen snabbt kunna växla mellan språk under transkriberingen. Flerspråkiga transkriberare utgör ett viktigt bidrag till att göra det talade språket tillgängligt till en bredare publik, oavsett språk.

   Vilka verktyg använder en transkriberare?

   För att kunna utföra sitt arbete effektivt och korrekt står ett antal praktiska verktyg transkriberaren till förfogande. Här är några av de vanligaste:

   1. Programvara för ljud- eller videouppspelning: Med hjälp av dessa program kan transkriberaren spela upp ljud och video med kontroll över uppspelningens hastighet, volym samt andra inställningar.
   2. Ordbehandlingsprogram: Vanliga verktyg för att skriva ned och formatera dokument är Microsoft Word och Google Docs. De har praktiska funktioner som autokorrigering, stavningskontroll och möjligheten att ställa in formateringen enligt den layout kunden efterfrågar.
   3. Fotpedaler: Med hjälp av fotpedaler kan transkriberaren spela upp, pausa och spola fram eller tillbaka i ljud- och videoinspelningar utan att behöva använda händerna. Att slippa pausa under skrivandet påskyndar förstås arbetet och många upplever även att jobbet kan utföras mer noggrant och effektivt.
   4. Textexpandering: Med hjälp av appar för textexpandering kan transkriberaren skapa genvägar till frekvent använda fraser och ord, så att exempelvis “Hör gärna av dig till oss om du har frågor” skrivs automatiskt. Detta gör förstås processen betydligt snabbare, genom att minska antalet gånger en och samma fras behöver skrivas.
   5. Programvara för översättning : Flerspråkiga transkriberare kan använda översättningsprogram till hjälp i sitt arbete. Man bör dock vara medveten om att maskinen inte alltid översätter korrekt och att den mänskliga förståelsen för kontext alltid måste vara närvarande.

   Sammanfattningsvis

   Transkriberare är skickliga proffs som spelar en avgörande roll i att tillgängliggöra innehåll till en större målgrupp. Semantix transkriberare är branschexperter som tillsammans talar fler än 170 språk. Hos oss får du snabb service dygnet runt, oavsett om du behöver transkribera ett litet jobb eller planerar att bli en återkommande kund med stora volymer.

   Vill du veta mer? Kontakta vårt team för att diskutera ditt projekt och se om vår transkriberingstjänst passar dig.

   Vill du beställa en transkription?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.