Hovedregler for tolker

Her kan du lese om de viktigste punktene i tolkeetikken, lover, regler og retningslinjene som styrer arbeidet ditt.

Presentasjon og tolkeetikk

Begynn alltid tolkesamtalen med å presentere deg. Det beste er om tolkebrukeren selv starter samtalen med å informere klienten om din rolle i samtalen, det vil si hva tolkeetikken omfatter. Du tolker dette for klienten. Formålet er at klienten skal føle seg trygg og være sikker på å kunne forstå alt som sies. Hvis tolkebrukeren ikke selv informerer klienten, må du gjøre dette. Si for eksempel: "Unnskyld, men kan jeg få begynne med å presentere meg?" Du må i så fall si dette på begge språkene.

Her er de viktigste punktene i tolkeetikken

  • Tolk alt som sies: Du skal ikke lage sammendrag av det som sies, og du skal heller ikke legge til egne kommentarer.
  • Du skal være nøytral: Du skal ikke ta parti for verken tolkebrukeren eller klienten, eller blande deg i saken på andre måter. Du er upartisk.
  • Du har streng taushetsplikt: Alt som sies i løpet av tolkesamtalen, er hemmelig. Alt som sies i løpet av tolkesamtalen, er konfidensielt.
  • Tolk alltid i jeg-form: Når du tolker i jeg-form, understreker du rollen din som nøytralt språkrør.

Disse fire punktene skal inngå i den innledende presentasjonen.

Forbered deg

Før tolkingen må du sørge for å være oppdatert på både terminologi og bakgrunnsinformasjon. Ha alltid med deg ordliste, papir og penn. Vær også forberedt på bestemte forutsetninger, for eksempel om det gjelder tolking for barn eller innenfor psykiatrien. Fyll ut så mye av rekvisisjonen som mulig før du kommer til oppdraget, slik at du unngår at bestilt tid går med til å fylle ut rekvisisjonen. Sørg også for å undersøke reisetid og reisevei før du drar ut på oppdrag. Sørg for å være ute i god tid før oppdraget starter.

Inhabilitet

Hvis det viser seg at klienten er en venn eller slektning av deg, må du informere tolkebrukeren om dette. Det er ikke tillatt å tolke ved inhabilitet uten at tolkebrukeren samtykker til dette.

Vær nøytral

Unngå å sitte og snakke med tolkebrukeren eller klienten før eller etter tolkingen. Hvis du gjør det, kan det oppstå tvil om du er en nøytral tolk.

Plassering i rommet

Tenk på hvordan dere plasserer dere i rommet. Tolkebrukeren, klienten og du selv skal danne en romslig trekant, der tolkebrukeren og klienten sitter midt imot hverandre og har øyekontakt. På denne måten kan du også understreke rollen din som nøytralt språkrør.

Oppdragstiden

Tolkebrukeren har rett til å disponere deg hele den bestilte tiden, også til flere klienter. Du kan ikke dra fra oppdraget tidligere uten at bestilleren samtykker til dette.

Hold tiden

Vær nøye på å komme i tide. Hvis du likevel skulle bli forsinket, må du snarest varsle Semantix, slik at vi kan varsle tolkebrukeren og unngå unødvendig irritasjon. Hvis du er forsinket, ringer du 02510.

Pauser

Ta pauser hvis samtalen pågår over lengre tid, slik at du ikke blir for trøtt og mister konsentrasjonen. Du bør ta pause minst en gang i timen. Du har rett til fem minutters pause per time.

Noter ned og spør hvis det er noe du ikke forstår

Ta notater og vær særlig nøye med navn, tall og adresser. Du må kanskje bruke ordboken eller rådføre deg med noen andre. Du er språkeksperten, men det er kunden som er ekspert på emnet.

Hvis du merker at partene ikke forstår hverandre, er det ikke din oppgave å kommentere dette i samtalen – de må oppdage det selv. Men du må selvsagt si ifra hvis du ikke forstår hva noen sier. Gå da ut av rollen og si: "Tolken forstår ikke".

Notater og taushetsplikt

Etter avsluttet tolking kan du enten overlevere notatene dine til kunden eller ødelegge dem. Av hensyn til taushetsplikten må du ikke ta vare på noen notater. Du har alltid streng taushetsplikt. Alt som sies under tolkesamtalen, er taushetsbelagt.

Lover, regler og retningslinjer som styrer arbeidet ditt

Lovene og reglene under har innvirkning på arbeidet ditt som tolk:

  • Forvaltningsloven
  • Retningslinjer for god tolkeskikk. ”Retningslinjer for god tolkeskikk” er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD, den gang KAD). Arbeidsgruppen i 1997 bestod av representanter fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, Norsk tolkeforbund, Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • Avtale mellom Semantix og den enkelte tolken

Vil du vite mer om å jobbe som tolk for Semantix?