Litterointisäännöt ja -tyypit

Useat toimialat haluavat puhutusta viestinnästä pysyvän jäljen. Tässä blogikirjoituksessa tutkimme lähemmin litterointiin liittyviä sääntöjä sekä erilaisia litterointityyppejä.

Sisällys
  Sisällys

   Litterointia koskevat ohjeet

   Litterointiohjeet auttavat varmistamaan, että valmis litterointi vastaa tarkasti puhuttua sisältöä ja että se on lukijasta selkeä ja ymmärrettävä. Tässä joitakin yleisiä litterointisääntöjä:

   1. Käytä läpi koko asiakirjan samaa oikeinkirjoitusjärjestelmää, kuten amerikanenglantia tai brittienglantia.
   2. Ihmispuhe on paljon muutakin kuin vain ääneen sanotut sanat. Joskus muut äänet tuovat puheeseen lisämerkityksiä. Litteroinnissa pyritään kuvailemaan kaikkia puheeseen liittyviä ääniä mahdollisimman tarkasti. Näitä ääniä voidaan esittää symboleiden avulla ja huomioon on otettava myös eri murteet tai aksentit. Foneettisilla symboleilla voidaan ilmaista ääniä, joilla ei ole suoraa vastinetta kirjoitetussa kielessä. Nämä symbolit ja foneettisen litteroinnin säännöt löytyvät kansainvälisestä foneettisesta aakkostosta (IPA).
   3. Osoita puhujan intonaatio ja selvennä merkitys käyttämällä välimerkkejä.
   4. Litteroinnista tulisi käydä ilmi puhujan eri painotukset ja hänen puheensa intonaatio. Voit merkitä pääpainoa esimerkiksi heittomerkillä (') ja nousevaa intonaatiota poisjääntimerkillä (^).

   Kattavat audio- ja videolitterointipalvelut

   Eri litterointityypit

   Litterointitapoja on monia, ja niistä jokaisella on omat sääntönsä ja käytäntönsä. Näitä ovat esimerkiksi foneettinen litterointi, ortografinen litterointi ja älykäs litterointi. Jotkut litterointityypeistä soveltuvat erityisen hyvin tiettyihin käyttökohteisiin:

   1. Foneettisessa litteroinnissa käytetään kansainvälisen foneettisen aakkoston (IPA) foneettisia symboleja. Ne kertovat, miten kukin sana äännetään, ja foneettista litterointia käytetään usein kieltenoppimissovelluksissa sekä puheterapiassa. Esimerkiksi englanninkielinen sana ”cat” (kissa) kirjoitetaan muodossa /kæt/, jossa kukin symboli edustaa tiettyä ääntä.
   2. Ortografisessa litteroinnissa noudatetaan täyden litteroinnin sääntöjä. Siinä käytetään yleisiä oikeinkirjoituskäytäntöjä ja merkitään muistiin jokainen sana ja ääni. Ortografista litterointia käytetään yleisesti tilanteissa, joissa keskustelut tai puhe halutaan tallentaa mahdollisimman tarkasti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi journalistien haastattelutilanteet, oikeudenkäynnit ja liiketapaamiset.
   3. Älykäs litterointi on nykyaikaisempi litterointimenetelmä, jossa puheen litterointiin hyödynnetään tekoälyä (AI). Se soveltuu erityisen hyvin suurten ääni- tai videosisältömäärien automaattiseen ja nopeaan litterointiin.

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Miksi litterointeja käytetään?

   Litteroinnit ovat hyödyllisiä esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

   1. Saavutettavuus: Litterointi parantaa sisältöjen saavutettavuutta kuulovammaisille, kognitiivisen toimintakyvyn häiriöistä kärsiville ja henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän aikaa tietojen omaksumiseen.
   2. Juridiset tarkoitukset: Oikeudelliset menettelyt, kuten oikeudenkäynnit, lausunnot ja haastattelut, litteroidaan, jotta keskusteluista on saatavilla pysyvät tiedot, joita voidaan käyttää virallisissa asiakirjoissa ja todisteena.
   3. Mediasisältö: Litterointeja käytetään tekstitysten, ohjelmatekstitysten ja dubbausten luomiseen. Litterointi on erityisen tärkeää monikielisissä mediasisällöissä.
   4. Liiketoiminta: Litterointeja käytetään kokousten, haastattelujen ja esitysten litterointiin, jotta tiedoista ja tehdyistä päätöksistä voidaan pitää virallista kirjaa.
   5. Koulutus: Litterointeja käytetään luentojen, webinaarien ja muiden oppimissisältöjen litterointiin, jotta voidaan luoda asiakirjoja, joihin voidaan viitata myös tulevissa opinnoissa.

   Miten litteroinnit syntyvät?

   Ihmisen tekemä litterointi

   Ammattilitteroijat kuuntelevat ääni- tai videotallenteen ja litteroivat sen kirjoitetuksi tekstiksi. Tarvittaessa he voivat myös kääntää litteroinnit eri kielille. Ammattilitteroijan työvaiheet ovat seuraavat:

   1. Litteroija kuuntelee tarkasti äänitallenteen ja kiinnittää huomiota puhujan äänensävyyn, puhenopeuteen ja sisällön tunnepitoisuuteen.
   2. Kun litteroija kuuntelee, hän kirjoittaa ylös kuulemansa joko tekstinkäsittelyohjelmalla tai tehtävään tarkoitetulla litterointiohjelmistolla.
   3. Litteroija tarkistaa, että kirjoitettu teksti on tarkka ja sen ilmaisut ovat kieliopillisesti oikein.
   4. Litteroija voi lisätä tekstiin aikaleimoja osoittamaan ajankohtaa, jolloin kukin lause tai kappale sanottiin, jos tämä on osa asiakkaan toimeksiantoa.
   5. Jos tallenteessa on useita puhujia, litteroija voi merkitä puhujien vaihtumiset litterointiin.
   6. Kun litterointi on valmis, se tarkistetaan oikolukemalla, jotta voidaan varmistaa, että teksti on tarkka ja johdonmukainen.

   Tekoälyteknologiaa hyödyntävä litterointi

   Nykyisin saatavilla on myös tekoälyä (Artificial Intelligence, AI) hyödyntäviä litterointiohjelmistoja, joista on tulossa aina vain luotettavampia. Näin AI-litterointi toimii:

   1. Ääni- tai videotiedosto syötetään AI-litterointisovellukseen.
   2. AI-litterointiohjelmisto muuntaa äänisisällön kirjoitetuksi tekstiksi hyödyntämällä automaattista puheentunnistusteknologiaa (ASR).
   3. AI-litteroinnissa käytetään litteroidun tekstin tulkitsemisessa luonnollisen kielen käsittelyä (Natural Language Processing, NLP). NLP auttaa tunnistamaan ja korjaamaan tekstistä kielioppi- ja kirjoitusvirheet sekä mahdolliset epäjohdonmukaisuudet.
   4. Lopputuloksena on äänisisällöstä litteroitu tekstitiedosto. Jotkut AI-litterointiohjelmistot voivat myös lisätä litterointiin aikaleimat ja merkinnät puhujien vaihtumisesta.

   AI-litterointiohjelmisto ”oppii” jatkuvasti lisää dataa käsitellessään, jolloin se myös kehittyy ajan mittaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ohjelmisto voi myös tehdä virheitä varsinkin erilaisten aksenttien, taustamelun sekä huonolaatuisen tallenteen yhteydessä. Siksi onkin tärkeää, että lopputuloksen tarkistaa aina ihminen, joka voi tarvittaessa tehdä litterointiin muutoksia.

   Voiko litterointeihin viitata?

   Litterointeihin voidaan viitata käyttämällä esimerkiksi Harvard-, APA (American Psychological Association)- tai MLA (Modern Language Association) -viittausjärjestelmiä, jolloin lähdeviittaukset ilmoitetaan asianmukaisesti.

   Harvard-, APA- tai MLA-viittausjärjestelmien käyttäminen on tärkeää erityisesti juridisissa litteroinneissa ja akateemisissa litteroinneissa, koska näin voidaan varmistaa, että lähdeviittaukset on tehty tekstissä asianmukaisesti.

   Osaako tekoäly lisätä litterointeihin lähdeviitteet?

   Vaikka tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto voi litteroida puheen tekstiksi, se ei osaa vielä luoda automaattisesti luotettavia viittauksia ja listauksia käyttämällä tavallisia viittausjärjestelmiä. AI-litterointiohjelmistojen nopean kehityksen myötä se on kuitenkin epäilemättä mahdollista tulevaisuudessa.

   Siispä jos litteroinnissa on oltava tarkat viittaukset, niiden on oltava ihmislitteroijan lisäämiä.

   Yhteenveto

   Litterointeihin sovellettavat yleissäännöt ovat yksinkertaisia. Erilaisten järjestelmien soveltaminen ja erityyppisten litterointien käyttö vaatii kuitenkin erityisosaamista.

   Käännöslitterointipalvelumme takaavat nopeat ja tarkat litteroinnit ja käännökset yli 170 eri kielellä, ja saat meiltä kaikentyyppiset litteroinnit. Voimme myös tarvittaessa suositella tiettyjä litteroijia.

   Jos haluat keskustella tiimimme kanssa litteroinnista tai projektistasi, täytä tämä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.