Mitä on litterointi?

Litterointi tarkoittaa puhuttujen sanojen muuttamista kirjoitetuksi tekstiksi. Litteroituja aineistoja voidaan myös kääntää eri kielille, jolloin alkuperäisellä puheella voidaan tavoittaa maailmanlaajuinen yleisö. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, kuinka litteroinnissa puhutut sanat muutetaan oikein muotoilluksi ja helposti luettavaksi tekstiksi.

Sisällys
  Sisällys

   Kuka on litteroija ja mitä hän tekee?

   Litteroija on henkilö, joka muuttaa ääni- tai videotallenteilta kuulemansa puheen tekstiksi. Litterointi voidaan tehdä joko manuaalisesti tai äänestä automaattisesti tekstiä luovan ohjelmiston avulla. Jos litterointi tehdään automaattisesti ja lopputuloksesta halutaan mahdollisimman tarkka, kannattaa litterointi tarkistuttaa vielä ammattilitteroijalla.

   Litterointityypistä riippuen litteroijalta saatetaan edellyttää asiantuntemusta tietyltä erikoisalalta. Esimerkiksi lääketieteellisten aineistojen parissa työskentelevien litteroijien on tunnettava lääketieteen erikoistermit, kun taas juridisten litteroijien on on tunnettava oikeudellinen terminologia ja muotoiluohjeet.

   Kattavat audio- ja videolitterointipalvelut

   Mitä poliisi tai juridinen litteroija tekee?

   Juridinen litteroija on erikoistunut juridisten asiakirjojen, oikeudenkäyntien, kokousten, haastattelujen ja lausuntojen litterointiin. Hänen on tunnettava oikeudellinen terminologia ja oikeusjärjestelmän toimintatavat siinä maassa, jossa hän työskentelee. Hänellä on myös oltava tietoa poliisin eri menettelyistä.

   Mitä on lääketieteellinen litterointi?

   Lääketieteellisissä litteroinneissa muunnetaan tekstiksi äänitallenteita, jotka liittyvät lääketieteellisiin toimenpiteisiin, diagnooseihin, tutkimustuloksiin ja hoitosuunnitelmiin. Lääketieteen alalla työskentelevän litteroijan on tunnettava hyvin alalla käytettävät erikoistermit ja kohtuullisen hyvin myös lääketieteelliset toimenpiteet.

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Mitä koulutuksen alalla työskentelevä litteroija tekee?

   Opetuksen ja koulutuksen alalla työskentelevät litteroijat ovat erikoistuneet luentojen, äänioppimateriaalien, haastatteluiden ja tutkimusaineistojen litterointiin. Heidän on tunnettava opetuksessa käytettävät termit, akateeminen kirjoitustyyli sekä akateemisissa teksteissä käytettävät viittaustyylit.

   Mitä tekstitysten ja ohjelmatekstitysten parissa työskentelevä litteroija tekee?

   Nämä litteroijat tekevät tekstityksiä ja ohjelmatekstityksiä videosisältöihin. Heidän on hallittava erinomaisesti sekä lähde- että kohdekieli ja kyettävä välittämään puhuttujen sanojen merkitys tarkasti, vaikka suoraa käännösvastinetta ei kohdekielessä olisikaan.

   Mitä pistekirjoitukseen erikoistunut litteroija tekee?

   Pistekirjoitukseen erikoistunut litteroija muuntaa puhutun tai kirjoitetun tekstin pistekirjoituksesi, joka on näkövammaisten käyttämä sormin luettava kohokirjoitusjärjestelmä. Tällöin sekä painettu teksti että äänisisältö litteroidaan pistekirjoitukseksi käyttämällä tehtävään tarkoitettuja erikoisohjelmistoja ja -laitteita.

   Entä mitä tekevät yleiset litteroijat?

   Nämä litteroijat työskentelevät erilaisten projektien parissa markkinatutkimushaastatteluista podcast-jaksoihin. Yleisellä litteroijalla on yleensä laaja tuntemus useilta toimialoilta ilman omaa erityistä erikoisalaa. Litterointien lisäksi he saattavat tarjota myös muita käännöspalveluja, kuten tekstitystä ja tulkkausta.

   Miten litteroija työskentelee?

   Litterointiprosessi alkaa ääni- tai videotallenteen kuuntelemisella, jonka jälkeen siinä kuuluva puhe kirjoitetaan tekstiksi. Litteroijan työvaiheet ovat tavallisesti seuraavat:

   1. Laitteiden valmisteleminen: Litteroija tarvitsee työhönsä tietokoneen tai muun laitteen sekä ohjelmiston ääni- tai videotallenteen toistamiseen. Litteroinnin aikana käytetään usein taustamelun poistavia kuulokkeita.
   2. Tallenteen kuunteleminen: Litteroija käyttää tallenteen kuuntelemiseen usein ohjelmistoa, jonka avulla voi toistaa tallenteen hitaammalla nopeudella tai keskeyttää sen tai kelata sitä taaksepäin tarpeen mukaan.
   3. Litteroinnin kirjoittaminen: Kuunnellessaan tallennetta litteroija kirjoittaa kuulemaansa ylös ja luo siten puheesta kirjallisen asiakirjan. Litterointityypistä riippuen litteroija lisää tekstiin sanattomasta viestinnästä, kuten tauoista, naurusta ja taustamelusta kertovat kuvaukset sekä luonnehdinnat puhujien äänensävyistä.
   4. Litteroinnin muokkaaminen: Kun litterointi on valmis, litteroija tarkistaa tekstin ja muokkaa sitä, jotta siitä tulee mahdollisimman tarkka ja selkeä. Tähän voi liittyä tuntemattomien termien tai nimien selvittämistä tai niiden tarkistamista asiakkaan käyttämästä termitietokannasta.
   5. Litteroinnin muotoilu: Prosessin viimeinen osa on litterointien muotoilu annettujen tyyliohjeiden mukaisesti. Tähän voi kuulua esimerkiksi aikaleimojen, puhujien nimien tai muiden tietojen lisääminen asiakirjaan.

   Miten käännöslitteroija työskentelee?

   Käännöslitteroijan työ muistuttaa tavallista litterointityötä, mutta sen lisähaasteena on ääni- tai videotallenteiden kääntäminen litteroinnin aikana useille eri kielille. Käännöslitterointi edellyttää korkeatasoisen kielitaidon lisäksi kulttuurillista tietämystä sekä eri alueellisten murteiden ja aksenttien ymmärtämistä. Litteroijien on myös pystyttävä vaihtamaan nopeasti kielestä toiseen litteroinnin aikana. Käännöslitteroijilla on ratkaisevan tärkeä rooli kielirajojen ylittämisessä, sillä he tuovat puheen laajemman yleisön saataville.

   Mitä työkaluja litteroija käyttää?

   Litteroijat käyttävät työssään erilaisia työkaluja, joiden avulla he voivat litteroida ääni- tai videotallenteita tehokkaasti ja tarkasti. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

   1. Ääni- tai videotallenteen toisto-ohjelmisto: Litteroijat käyttävät tallenteiden kuuntelemiseen ääni- tai videotallenteen toisto-ohjelmistoja, joissa voi säätää puheen toistonopeutta, äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.
   2. Tekstinkäsittelyohjelmisto: Litteroijat käyttävät litterointien kirjoittamiseen ja muotoiluun tekstinkäsittelyohjelmistoja, kuten Microsoft Word tai Google Docs. Nämä ohjelmat sisältävät usein hyödyllisiä työkaluja, kuten automaattisen korjauksen, oikeinkirjoituksen tarkistuksen ja muotoiluasetukset, jotka voidaan asettaa ennalta asiakkaiden suosiman asettelutyylin mukaisiksi.
   3. Jalkapolkimet: Jalkapoljin on laite, jonka avulla litteroija voi hallita äänentoistoa kirjoittamisen aikana jalallaan. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä pitkiä tallenteita litteroitaessa. Jalkapolkimen käyttö lisää myös nopeutta ja tarkkuutta.
   4. Pikanäppäinyhdistelmät: Tekstin laajennussovellusten avulla litteroija voi luoda pikanäppäinyhdistelmiä usein käytetyille lauseille tai sanoille. Litteroija voi esimerkiksi luoda pikanäppäinyhdistelmän lauseelle ”Ota meihin yhteyttä”. Tämä nopeuttaa litterointiprosessia vähentämällä kirjoittamiseen kuluvaa aikaa.
   5. Konekäännös: Käännöslitteroijat voivat käyttää litterointiprosessissa apuna konekäännöstä. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, ettei konekäännös ole aina täysin tarkka. Tarkka lopputulos edellyttää ihmisen tekemää käännöstä, jotta voidaan varmistaa, että käännöksessä huomioidaan myös konteksti.

   Yhteenveto

   Litteroijat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Heillä on ratkaisevan tärkeä rooli kielirajojen ylittämisessä, sillä he tuovat puheen laajemman yleisön saataville. Semantixin kokeneilla litteroijilla on toimialakohtaista asiantuntemusta ja he tekevät litteroinnit tarkasti yli 170 eri kielelle. Olipa litterointiprojektisi pieni tai suuri, meiltä saat nopeaa palvelua ympäri vuorokauden.

   Jos haluat lisätietoja, ota yhteys tiimiimme. Keskustelemme mielellämme projektistasi ja annamme lisätietoja litterointipalveluistamme.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.