Tolking fra morsmål til norsk og et annet språk – spørsmål og svar

Er det vanlig å tolke fra sitt morsmål til norsk eller et annet språk?

I dag er det vanligst å tolke fra sitt eget morsmål til norsk. Vi har likevel noen tolker som har utdannet seg innen visse språk og har bekreftelse på dette, eller de har vokst opp i f.eks. Russland, og snakker dermed russisk. Samtidig er det viktig å utvikle seg innen behersket språk, og oppdatere kompetansen sin i dialekter, ny terminologi eller fagspråk.

Hvordan man utdanner seg som tolk fra sitt morsmål til norsk

Det er flere måter å bli tolk på. Man kan være statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning.

For å kunne kalle seg statsautorisert tolk, må man ta autorisasjonsprøve. Denne kan man ta ved OsloMET. Hvis man består, kan man søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Språkene det tilbys autorisasjonsprøve i varierer fra år til år, og dette blir offentliggjort i god tid på forhånd.

Vi tar også inn tolker med erfaring, og som kan vise bekreftelse eller dokumentasjon på at de har gjennomført grunnkurs i tolking fra et annet tolkebyrå.

Tolkekandidater uten utdanning, autorisasjon eller tolkeerfaring må først vise dokumentasjon på norsk-kompetanse. I noen tilfeller blir de også testet muntlig i sitt morsmål. Hvis de består den muntlige testen, får de tilbud om å delta på vårt introduksjonskurs/grunnkurs for nye tolker, hvor de får opplæring i tolking og tolketikk.

Hvilke type tolking eller metoder kan tolken utføre?

Du kan velge selv hvordan du ønsker å tolke fremmøteoppdrag; være til stede hos kunden, via telefon eller via video. Semantix har både hjemmesider og apper som støtter deg i ditt arbeid med Semantix.

Den vanligste tolkmetoden er å tolke konsekutivt. Det vil si at tolken gjengir det som kommer til uttrykk i en ytring etter at den er uttalt. Men det er bra om du også kan mestre simultantolkning. Simultantolking er tolking hvor tolken gjengir ytringene samtidig med at taleren snakker. Gjengivelsen av ytringen kommer ut etter noen få sekunder og kan gi inntrykk av at tolkebrukeren og tolken snakker i munnen på hverandre. En annen metode som kan benyttes er avistatolking (tolkning av dokumenter), som etterspørres av våre kunder i dag.

Hvordan man utdanner seg som tolk fra sitt morsmål til et annet språk enn norsk

Det finnes flere språkutdanninger og språkvitenskapelige utdanninger. Disse gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, interkulturell kommunikasjon, tolking eller tegnspråk.

Klikk på lenken under for mer informasjon:
Språkutdanninger | Utdanning.no

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut for tolker – hvilke språk er mest etterspurt?

Språkene det søkes etter kan selvsagt variere avhengig av hvor du bor, og hvilke områder du velger å tolke i. Det kan også variere avhengig av om du tar fremmøteoppdrag, telefon eller video. Men hvis du ser på det store bildet i dag, er etterspørselen størst på følgende språk:

  • Arabisk
  • Polsk
  • Pashto
  • Tigrinja
  • Somali
  • Swahili

Ønsker du å jobbe som tolk, kan du ta kontakt med Semantix

Alle som vil søke om å bli tolk hos oss, kan ta kontakt og melde sin interesse. Det kan de gjøre her:

Bli frilanstolk for oss