Tolking og oversetting – hva er forskjellen?

Vi får ofte spørsmål om hva som er forskjellen mellom tolking og oversetting. Selv om dette er selvsagt for oss, er det et berettiget spørsmål. Både oversettere og tolker arbeider med språk og overføring av meninger fra ett språk til et annet.

Tre personer i et prosjektmøte

Rent konkret arbeider imidlertid tolker og oversettere på ganske forskjellige måter: Oversettere arbeider med det skriftlige språket og tolker med det muntlige. Arbeidssituasjonen til tolker og oversettere har mange fellestrekk, men den grunnleggende forskjellen er at oversetteren må produsere en skriftlig tekst som på en korrekt måte gir leseren samme informasjon som originaldokumentet, og som samtidig oppfyller kravene til grammatikk og lesbarhet på det nye språket. Tolken leverer en muntlig versjon som inneholder samme informasjon som taleren uttrykte på originalspråket.

Oversettere

Oversettere får vanligvis materialet tilsendt i en fil (for eksempel i Word-format eller noe annet). De skriver inn den oversatte teksten og leverer en fil tilbake. Oversetteren bruker termlister og annet relevant referansemateriale i arbeidet. Til hjelp kan oversetteren dessuten ha oversettingsverktøy som kan være nyttige for å holde oversikt over riktig terminologi eller gjentatte fraser som skal oversettes konsekvent gjennom hele teksten.

For en oversetter er det viktig å være en god skribent og kunne uttrykke seg godt skriftlig på målspråket. Derfor arbeider de fleste oversettere bare i én språkretning. Det vil si at de oversetter fra andre språk kun til sitt eget morsmål.

Les mer: Oversettelsesbyrå og innholdstjenester

Tolker

Tolker, derimot, arbeider direkte med kundene sine. En tolk kan være til stede på møter og konferanser eller delta via telefon eller video. Eksempler på vanlige tolkesituasjoner er konferanser, der et tolketeam tolker fra en såkalt tolkebås direkte til deltakernes trådløse hodetelefoner, ved legebesøk der lege og pasient ikke snakker samme språk, eller ved et studiebesøk der en tolk hvisketolker alt som sies til én eller noen få personer.

Tolker er altså ofte nødt til å kunne tolke i begge retninger i språkkombinasjonen sin. I dag er det vanligst å tolke fra sitt eget morsmål til norsk. Verktøyet deres består av ordbok eller dokumentasjon om emnet, og iblant også en datamaskin. Men det aller viktigste for en tolk er å forberede seg godt før oppdraget ved å lese seg grundig opp på relevant dokumentasjon på forhånd. Selve tolkingen skjer jo i sanntid, og det er begrenset mulighet til å kontrollere noe.

Les mer: Om våre tolketjenester

Samme mål

Verken tolking eller oversetting handler bare om å bytte ut et ord på et språk mot tilsvarende ord på et annet. En god oversettelse eller tolking reflekterer selvfølgelig alltid formål, ordvalg, stil og nyanser. Derfor må både tolker og oversettere ha en god forståelse for alle nyansene i språket for å kunne gjengi innholdet på best mulig måte – det har de til felles. Men mediet er forskjellig. Siden begge yrkesrollene krever ulike ferdigheter, velger de fleste profesjonelle tolker og oversettere å jobbe med enten bare det ene eller bare det andre, selv om det finnes unntak.

Når alt kommer til alt, jobber både tolker og oversettere med å fremme interkulturell og flerspråklig kommunikasjon og forståelse: tolken i muntlige samtaler og oversetteren i skriftlig kommunikasjon.

Trenger du tolkehjelp eller en oversettelse?