Asiantuntijan vinkit litterointiin ja muotoiluun

Voit muuttaa äänitallenteesi tehokkaaksi kirjoitetuksi sisällöksi. Kerromme nyt, miten se tehdään.

Sisällys
  Sisällys

   Litterointi on kirjoitettu versio joko ääni- tai videotallenteella kuultavasta puheesta. Litteroinnin kirjoittaminen ja muotoileminen oikealla tavalla tuo yrityksille monia etuja. Se esimerkiksi nopeuttaa työnkulkuja, sillä tekstin muokkaajat voivat lisätä merkintöjä ja kommentteja tekstidokumentteihin. Videosisällön litterointi tuo hyötyjä myös hakukoneoptimointiin, ja litteroimalla kokoukset, puheet ja koulutukset niitä voidaan hyödyntää monissa eri yhteyksissä vielä kauan itse tilaisuuksien jälkeenkin. Ääni- ja videosisältöjen litterointi tuo sisällöt myös heikkokuuloisten katselijoiden saataville ja lisää sosiaalisen median vaikutusta lisäämällä tykkäyksiä, jakoja ja liikennettä. Tämä on tärkeää nykypäivän sisältöpainotteisessa maailmassa.

   Kattavat audio- ja videolitterointipalvelut

   Miten litteroidaan?

   Jotta litteroinnista saadaan tarkka ja tehokas, on tärkeää noudattaa tiettyjä menettelyjä. Tässä muutamia perusohjeita, joiden avulla saat hyvin kirjoitetun ja alkuperäistä ääni- tai videosisältöä tarkasti edustavan litteroinnin:

   1. Varmista, että litteroitavassa ääni- tai videosisällössä on selkeä ääninauha. Käytä sisällön litterointiin sopivia työkaluja, kuten tehtävään tarkoitettua litterointiohjelmistoa.
   2. Varmista tekstin luettavuus ja tarkkuus tarkistamalla tekstin kielioppi, oikeinkirjoitus ja välimerkit.
   3. Ota litteroinnin aikana huomioon kaikki tärkeät yksityiskohdat, kuten puhujien nimet ja aikamerkit.
   4. Oikolue litterointisi ja vertaa sitä alkuperäiseen sisältöön, jotta ne varmasti vastaavat toisiaan.

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Eri litterointityypit

   Litterointeja on monia eri tyyppejä ja ne sopivat moniin eri tarpeisiin. Yleisimmät litterointityypit ovat täysi litterointi, älykäs litterointi, osittainen litterointi ja foneettinen litterointi.

   • Täydessä litteroinnissa tekstiin merkitään kaikki äänet yskimisestä nauruun ja tauoista täytesanoihin. Tekstiin sisällytetään myös muut äänet, kuten oven kolahdukset ja puhelimen pirinä.
   • Älykkäässä sanatarkassa litteroinnissa kirjoitetaan kaikki sanallinen viestintä, mutta jätetään pois muut äänet. Lopputulos on tarkka ja helposti luettava litterointi, joka on myös uskollinen alkuperäiselle tallenteelle.
   • Osittaisessa litteroinnissa korjataan kielioppivirheet ja täydennetään epätäydelliset lauseet. Osittainen litterointi voi olla alkuperäistä sisältöä muodollisempaa, mutta helpommin luettavaa ja ymmärrettävää.
   • Foneettisessa litteroinnissa ilmaistaan tapa, jolla puhutut sanat äännetään, niiden kirjoitustavan sijaan. Se on hyödyllistä silloin, kun halutaan saada selville erot ääntämisessä esimerkiksi eri ikäryhmien tai ajanjaksojen välillä. Prosessi on sama kaikissa kielissä.

   Litteroinnin muotoilu

   Sen lisäksi, että litteroija kirjoittaa muistiin kaiken puheen, hänen on sisällytettävä tekstiin myös muita tietoja, kuten seuraavat:

   Puhujan vaihtuminen

   Työskenneltäessä ääni- tai videotiedostojen parissa eri puhujat erotetaan toisistaan puhujatunnisteiden avulla. Tällaisia tunnisteita voivat olla puhujan nimi, hänen roolinsa keskustelussa tai vain yleinen tunniste, kuten Puhuja 1. Yleistä tunnistetta käytetään yleensä vain silloin, kun puhujaa tai hänen rooliaan ei voida tunnistaa. Äänitallenne kannattaa kuunnella puhujien ja heidän rooliensa määrittämiseksi jo ennen litteroinnin aloittamista. Suosittelemme, että puhujatunnisteet lihavoidaan ja niiden yhteydessä noudatetaan yrityksen ohjeita tai käytetään ehdotettua muotoa.

   Aikaleimat

   Aikaleimat auttavat lukijaa liittämään litterointiosiot vastaaviin video- tai äänitiedoston osiin, mikä on hyödyllistä markkinatutkimuksen ja kohderyhmien parissa. Aikaleimojen lisäämiseksi litterointiin on kolme hyväksyttyä menetelmää: ne voidaan lisätä 1. säännöllisin väliajoin, esimerkiksi yhden tai kahden minuutin välein, 2. kappaleen alussa tai 3. aina puhujan vaihtuessa.

   Merkinnät tunnistamattomasta puheesta

   Litterointiin merkitään myös kohdat, joiden aikana puheesta ei saa selvää tai se ei kuulu, lisäämällä kyseisiin kohtiin tunnisteet. Tämä voi johtua muun muassa epäselvästä puheesta, taustamelusta tai monen henkilön samanaikaisesta puheesta.

   Äänet

   Litterointiin on merkittävä kaikki äänitallenteessa kuuluvat äänet. Näitä voivat olla esimerkiksi liikenteen melu, oven paukahtaminen ja yleisön suosionosoitukset.

   Kielioppi

   Noudatettavat kielioppisäännöt vaihtelevat sen litterointityypin mukaan, jota haluat noudattaa. Saat lisätietoja alta.

   Miltä litterointi näyttää?

   Tässä on ote siitä, kuinka haastattelun litterointi muotoillaan, kun käytössä on älykäs sanatarkka litterointi. Litterointiin on lisätty aikaleimat kunkin puhujan puheenvuoron alkuun. Ne kertovat, kuinka paljon aikaa tallennuksen alkamisesta on kulunut. Lisäksi litterointiin on merkitty tunnisteet niihin kohtiin, joissa litteroija ei kuullut tai ymmärtänyt, mitä puhuja sanoi.

   00:05 Haastattelija: Kertoisitko minulle kokemuksistasi asiakaspalvelutyöstä?

   00:08 Haastateltava: Toki! Olen työskennellyt asiakaspalvelussa nyt noin viiden vuoden ajan. Aloitin teleyrityksen edustajana ja siirryin sitten vähittäiskauppaan.

   00:20 Haastattelija: Mikä on mielestäsi haastavinta asiakaspalvelutyössä?

   00:25 Haastateltava: Mielestäni haastavinta on palvella [epäselvää] tai harmistuneita asiakkaita. Joskus voi olla vaikeaa pysyä rauhallisena ja ammattimaisena, kun joku huutaa, mutta on tärkeää muistaa, ettei hän ei ole vihainen minulle henkilökohtaisesti. Hän on vain turhautunut tilanteeseen.

   Litteroinnin muotoilu Microsoft Wordissa

   Microsoft Wordissa on litterointia varten oma muotoilu, jota voi tarvittaessa mukauttaa. Otsikkosivulla on tiedot lähettämästäsi tiedostosta, mediatiedoston nimi ja tunnus, tilausnumero, median kesto ja litteroinnin tilauksen ajankohta. Asiakirjassa käytetään Arial-fonttia ja kokoa 14, ja sivujen alareunassa on sivunumerot. Voit vaihtaa fontiksi Times New Roman tai Calibri, ja voit tehdä litterointiin muita muutoksia MS Word -työkaluilla.

   Litteroinnin muotoilu eri tyylioppaiden mukaan

   Google Docsin tai Microsoft Wordin kaltaisten työkalujen käyttäminen litteroinnin muotoilussa voi säästää paljon aikaa manuaaliseen muotoiluun verrattuna. Nämä ohjelmat muun muassa luovat automaattisesti lähdeluettelon asiakirjassa mainituista lähteistä, ja käyttävät oikeaa muotoilua eri viittaustyylien, kuten APA, MLA, Chicago ja Harvard, yhteydessä. Niissä on myös toiminnot, joiden avulla voidaan muotoilla sisennykset, otsikot ja fonttityylit automaattisesti valitun viittaustyylin mukaisesti. Näin varmistat, että asiakirjasi on valitun instituution tyylioppaan mukainen.

   Litterointiin viittaaminen APA-viittausjärjestelmän mukaan

   Julkaistuihin haastatteluihin viitataan APA-tyylin mukaisesti eri tavalla kuin sinun itsesi tekemiin haastatteluihin.

   Jos olet itse tehnyt haastatteluja, jotka eivät ole muiden luettavissa, niitä ei lisätä viiteluetteloon, vaan niihin voidaan viitata itse tekstissä.

   Kun viittaat esimerkiksi kirjassa tai sanomalehdessä julkaistuun haastatteluun, lisää viitteet kyseiseen mediaan käytettävän viittausmuodon mukaisesti.

   Tutkimuksen osallistujiin viittaaminen APA-viittausjärjestelmän mukaan

   Kun tutkimuksesi edellyttää osallistujien strukturoituja haastatteluja, yleisenä käytäntönä on sisällyttää haastattelujen litteroinnit liitteeksi tutkimukseen. Tällöin osallistujien puheisiin viitataan ilmoittamalla puheen sijainti litteroinnissa.

   Ohjeet puheen litterointiviittauksiin APA-viittausjärjestelmän mukaan

   • Määritä kirjoittajaksi puhuja.
   • Jos litteroinnilla ja alkuperäisellä tutkimuksella on eri julkaisuvuodet (esimerkiksi käytettäessä vanhempaa puheen litterointia), merkitse litterointivuosi viittauksen pääpäivämääräosioon ja alkuperäisen tutkimuksen vuosi sulkeisiin viittauksen loppuun.
   • Kun teet viittauksia tekstissä, ilmoita molemmat vuodet vinoviivalla erotettuina siten, että aiempi vuosi on ilmoitettu ensin.
   • Määritä litterointityyppi hakasulkeilla (esimerkiksi [Puheen litterointi]).
   • Lisää verkkosivuston nimi lähdeosioon ja sen jälkeen litteroinnin URL-osoite.

   Ohjeet podcastien litterointiviittauksiin APA-viittausjärjestelmän mukaan

   • Noudata podcast-jaksoissa samaa muotoilua kuin podcast-litterointien viittauksissa, sillä erotuksella, että kuvaukseksi kirjoitetaan litteroinnin otsikon jälkeen [Podcastin äänitallenteen litterointi], ei [Podcastin äänitallenne].
   • Määritä kirjoittajaksi podcastin juontaja ja lisää hänen roolinsa sulkeisiin.
   • Kirjoita podcastin tarkka päivämäärä.
   • Kirjoita jakson numero sulkeisiin otsikon jälkeen. Jos jaksoja ei ole numeroitu, jätä numero pois viittauksesta.
   • Mainitse litteroinnin julkaisseen verkkosivuston nimi ja litteroinnin URL-osoite.

   Ohjeet radiosisältöviittauksiin APA-viittausjärjestelmän mukaan

   • Radiolähetyksen litteroinnin muotoilu on lähes samanlainen kuin radiolähetyksen muotoilu. Ainoana erona on litteroinnin otsikon jälkeen tuleva kuvaus, joka on [Radiolähetyksen litterointi], [Radiolähetys].
   • Määritä kirjoittajaksi juontaja.
   • Kirjoita radiolähetyksen päivämäärä.
   • Kirjoita lähetyksen nimi kursiivilla ja kirjoita sen jälkeen kuvaus [Radiolähetyksen litterointi].
   • Kirjoita radiolähetyksen julkaisseen verkkosivuston nimi (esim. BBC) ja lähetyksen URL-osoite. Esimerkissä sekä radiotallenne että litterointi ovat käytettävissä saman linkin kautta, joka sisältyy viittaukseen.

   Lue lisää: Audiovisuaalisen sisällön litterointiin viittaaminen

   Litteroituun puheeseen viittaaminen Harvardin viittausjärjestelmän mukaan

   Viittaus tekstissä: (puhujan sukunimi, puhe- tai litterointivuosi sen mukaan, kumpaa käytetään)

   Lähdeluettelo: Puhujan sukunimi, etunimen tai etunimien nimikirjaimet. Puheen/litteroinnin vuosi. Puheen otsikko. Julkaisun nimi. Litteroijan tai toimittajan sukunimi, etunimien nimikirjaimet. Painos. Litteroinnin julkaisuvuosi. Litteroinnin sisältävän lähteen, kuten kirjan, nimi kursiivilla. Julkaisupaikka. Julkaisijan nimi. Sivun numero tai sivujen numerot.

   Esimerkki:

   Viittaus tekstissä: (Gates 2007)

   Viiteluettelo: Gates, B. 2007. The future of technology and education. Julkaisu: Thompson, J. toim. 2008. Influential speeches of the 21st century. New York, NY: Pioneers Press, s.134−137.

   Kysy ammattilaisilta − Semantixin litterointi- ja kirjoituspalvelut

   Kun muunnat äänitallenteen kirjoitetuksi tekstiksi ammattimaisilla litterointipalveluilla, luot korkealaatuista sisältöä, jota voi käyttää monin eri tavoin. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi blogeissa, julkaisuissa, markkinointimateriaaleissa ja koulutusresursseissa. Litterointipalvelumme tekevät puhutusta sisällöstäsi tehokkaampaa. Autamme sinua valitsemaan oikean litterointityypin ja käännämme sisältösi tarvittaessa eri kielille. Varmistamme myös, että kaikki tehdään brändisi tyylin mukaisesti.

   Jos haluat tavoittaa suuremman yleisön ja rakentaa brändiäsi kiinnostavalla sisällöllä, ota yhteys Semantixiin. Saat käyttöösi korkealaatuiset litterointipalvelumme, jotka tuottavat tehokkaita tuloksia.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.