Slik skriver og formaterer du en transkripsjon

Transkribering kan forvandle lydinnholdet ditt til skriftlig innhold av høy kvalitet. Her kan du lese mer om dette.

Innhold
  Innhold

   En transkripsjon er den skriftlige versjonen av noe som blir sagt på for eksempel et lyd- eller videoopptak. Det å ha kunnskap om hvordan man skriver og formaterer en transkripsjon på riktig måte, er noe mange bedrifter kan ha fordel av. For eksempel kan det hjelpe redaktører med å raskt markere og kommentere i skriftlige dokumenter, slik at arbeidet går mer effektivt. Når man viser tekst sammen med videoinnhold, kan transkripsjonen også være nyttig for at innholdet skal kunne fanges opp av søkemotorer (SEO). Transkribering konverterer taler og møter til konkrete dokumenter som kan brukes til ulike formål. Ved å transkribere innholdet blir det også mer tilgjengelig for alle som har problemer med å høre eller trenger undertekster. Og ikke minst: I dagens innholdsfokuserte samfunn kan det å konvertere lyd til tekst gjøre innholdet mer synlig i sosiale medier og generere flere likerklikk og delinger og mer trafikk.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Slik skriver du en transkripsjon

   For å produsere presise og gode transkripsjoner er det viktig å følge visse regler. Her er en grunnleggende oversikt over hvordan du produserer transkripsjoner som er både velskrevne og gjengir det opprinnelige lyd- eller videoinnholdet på en presis måte:

   1. Sørg for å ha et tydelig lyd- eller videoopptak av innholdet du skal transkribere. Bruk egnede verktøy til transkribering, som dedikerte transkriberingsprogrammer.
   2. Bruk riktig grammatikk, stavemåte og tegnsetting for å sikre at teksten har god lesbarhet og nøyaktighet.
   3. Underveis må du merke deg viktige detaljer som tidsmarkører og navnet på de som snakker.
   4. Korrekturles transkripsjonen og sammenlign den med originalopptaket for å være sikker på at den er fullstendig og nøyaktig.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Ulike former for transkribering

   Det finnes mange ulike former for transkribering for ulike behov. De vanligste typene er ordrett, intelligent ordrett, redigert og fonetisk transkribering.

   • Ordrett transkribering innebærer å få med alle lyder og stille partier, fyllord og verbale pauser i tillegg til ting som hvis en telefon ringer eller en dør går igjen.
   • I intelligent ordrett transkribering fjernes alle irrelevante elementer fra teksten, for eksempel fyllord og unødvendige repetisjoner. Resultatet er en konsis, lettlest tekst som ellers er tro mot det opprinnelige lydopptaket.
   • I redigerte transkripsjoner blir teksten gjennomgått med sikte på å korrigere feil, for eksempel grammatiske feil og ufullstendige setninger. Her får man en mer formell gjengivelse av det som ble sagt, som er lettere å lese og enklere å forstå.
   • Fonetisk transkribering bruker symboler til å gjengi de minste distinkte lydenhetene i språket. Dette er nyttig når man skal sammenligne tale mellom ulike grupper eller tidsperioder, og følger samme prosess for alle språk.

   Slik formaterer du en transkripsjon

   I tillegg til å skrive ned alt som blir sagt, må transkribenten også ta med tilleggsinformasjon som blant annet:

   Speaker labels

   Når du jobber med lyd- eller videofiler, brukes «speaker labels» eller taleangivelser for å skille mellom ulike talere. Disse kan vise talerens navn, deres rolle i samtalen eller være mer generiske, som for eksempel 'Taler 1'. Den generiske formen bør bare brukes når taleren eller vedkommendes rolle ikke kan identifiseres. Det er nyttig å lytte gjennom lydopptaket for å identifisere talerne og rollene de har, før transkriberingen begynner. Vi anbefaler at du formaterer slike talerangivelser med fet skrift og følger organisasjonens retningslinjer for formatering eller bruker det foreslåtte formatet.

   Tidsstempler

   Tidsstempler gjør det enkelt å navigere i ulike deler av transkripsjonen og de tilsvarende delene i video- eller lydfilen, noe som er nyttig i forbindelse med for eksempel markedsundersøkelser og fokusgrupper. Det finnes tre godkjente metoder for å legge til tidsstempler i transkripsjoner: ved jevnlige intervaller, for eksempel hvert minutt eller annethvert minutt, i begynnelsen av avsnitt, eller hver gang en annen person tar ordet.

   «Utydelig»-tagger

   Sett inn tagger i transkripsjonen for å indikere tidspunktet for steder det ikke var mulig å høre hva som ble sagt, for eksempel på grunn av bakgrunnsstøy, at taleren snakker utydelig eller at flere snakker i munnen på hverandre.

   Lyder

   Transkribenten bør annotere alle lyder som fanges opp i opptaket, som trafikk, dører som går igjen og applaus fra publikum.

   Grammatikk

   Hvilke grammatikkregler du bør følge, avhenger av hvilken transkriberingsform du bruker. Les videre for å finne ut mer om dette.

   Hvordan ser en transkripsjon ut?

   Her er et utdrag som viser hvordan du formaterer en transkripsjon av et intervju i «intelligent ordrett» stil. Transkripsjonen har tidsstempler hver gang en ny person tar ordet, for å indikere tiden som er gått siden opptaket startet. I tillegg brukes «utydelig»-taggen til å indikere partier der transkribenten ikke kunne høre eller forstå det som ble sagt.

   00:05 Intervjuer: Kan du fortelle meg litt om dine erfaringer med å jobbe i kundeservice?

   00:08 Intervjuobjektet: Ja visst. Jeg har jobbet i kundeservice i rundt fem år nå. Jeg begynte som representant for et teleselskap, og deretter gikk jeg videre til å jobbe i butikk.

   00:20 Intervjuer: Hva vil du si er det mest utfordrende ved å jobbe i kundeservice?

   00:25 Intervjuobjektet: Jeg tror den mest utfordrende delen er å håndtere [utydelig] eller sinte kunder. Noen ganger kan det være vanskelig å holde seg rolig og profesjonell når noen roper til deg, men det er viktig å huske at de ikke er sinte på deg personlig. De er bare frustrerte over situasjonen.

   Slik formaterer du en transkripsjon i Microsoft Word

   Microsoft Word har et format for transkripsjoner som du kan bruke og tilpasse etter behov. På tittelsiden finner du informasjon om filen du har sendt inn, mediefilens navn og ID, ordrenummeret, hvor lang mediefilen er, og når du bestilte transkripsjonen. I resten av dokumentet brukes skrifttypen Arial i størrelse 14 med sidetall nederst på siden. Du kan endre skrifttypen til enten Times New Roman eller Calibri, og du kan også gjøre andre endringer i transkripsjonen ved hjelp av verktøyene i MS Word.

   Slik formaterer du en transkripsjon for ulike stilguider

   Verktøy som Google Docs eller Microsoft Word kan gjøre det enklere å formatere transkripsjonene og spare deg for mye tid sammenlignet med å skulle gjøre det manuelt. Disse programmene lager automatisk en liste over kildene du har sitert i dokumentet, og formaterer dette riktig i henhold til forskjellige referansestiler som APA, MLA, Chicago og Harvard. De kan også justere innrykk, overskrifter og skriftstiler i henhold til den valgte referansestilen, og sikre at dokumentet oppfyller de relevante standardene for sitering og formatering.

   Slik refererer du transkripsjoner i henhold til APA-stilen

   APA-stilen har egne referanseformater for publiserte intervjuer, i motsetning til intervjuer du har gjennomført selv.

   Intervjuer du har utført selv og som ikke er tilgjengelige for leseren, skal ikke legges til i referanselisten, men siteres som personlig kommunikasjon i teksten.

   Ved henvisninger til publiserte intervjuer må du følge det konvensjonelle siteringsformatet for mediet som publiserte det, for eksempel en bok eller avis.

   Sitathenvisning til forskningsdeltakere i APA-stil

   Når du har kommet dit at du skal gjennomføre strukturerte intervjuer med deltakere, er det vanlig praksis å legge ved transkripsjoner av intervjuene i et vedlegg. Henvisninger er ikke nødvendig når du siterer deltakerne i studien din, det holder at du angir hvor transkripsjonene er vedlagt.

   Retningslinjer for henvisninger til transkripsjoner av taler i APA-stil

   • Identifiser taleren som forfatter.
   • Dersom transkripsjonen og originalverket har ulike publiseringsår (f.eks. en transkripsjon av en eldre tale), må du ta med året transkriberingen ble utført i hoveddatodelen i referansen, og originalverkets år i parentes på slutten av referansen.
   • Når du siterer i teksten, må du oppgi begge årene atskilt med en skråstrek, med det tidligere året først.
   • Spesifiser transkripsjonstypen ved hjelp av hakeparenteser (f.eks. «[Taletranskripsjon]»).
   • Inkluder navnet på nettstedet i kildedelen av referansen, etterfulgt av nettadressen for transkripsjonen.

   Retningslinjer for henvisninger til transkripsjoner av podkaster i APA-stil

   • Følg et lignende format som podkastepisodene for henvisninger til transkripsjoner av podkaster – den eneste forskjellen er i beskrivelsen etter transkripsjonstittelen, som skal være «[Transkripsjon av podkastopptak]» i stedet for «[Podkastopptak]».
   • Før opp podcastverten som forfatter, og spesifiser vedkommendes rolle i parentes.
   • Ta med den nøyaktige datoen for podkasten.
   • Legg inn episodenummeret i parentes etter tittelen. Hvis episodene ikke er nummererte, må nummeret utelates fra henvisningen.
   • Oppgi navnet på nettstedet som publiserte transkripsjonen, og legg til nettadressen.

   Retningslinjer for referanser til radiosendinger i APA-stil

   • Formatet for transkripsjoner av radiosendinger er nesten identisk med formatet for selve radiosendingene. Den eneste forskjellen er i beskrivelsen som følger etter tittelen på transkripsjonen, som skal være «[Transkripsjon av radiosending]» i stedet for «[Radiosending]».
   • Før opp talerens navn som forfatter.
   • Inkluder den fullstendige datoen for radiosendingen.
   • Presenter tittelen i kursiv, etterfulgt av beskrivelsen «[Transkripsjon av radiosending]».
   • Oppgi navnet på nettstedet som publiserte radiosendingen (f.eks. NRK), og legg inn nettadressen til kringkasteren. I eksemplet er både radioopptaket og transkripsjonen tilgjengelige på samme link, som er inkludert i referansen.

   Les mer: Referanser til transkripsjoner av audiovisuelt arbeid

   Hvordan sitere en transkribert tale i Harvard-format

   Sitat i teksten: (Talers etternavn, året talen ble holdt (eller transkribert, etter hva som er aktuelt))

   Referanseoppføring: Talerens etternavn, talerens initial(er). Året talen ble holdt/transkribert. Talens tittel. I: transkribentens eller redaktørens etternavn, initial(er). Utgaver. Publikasjonsår for transkripsjonen. Tittel på kilden som inneholder transkripsjonen, f.eks. en bok, i kursiv. Publiseringssted: Utgiver, s.# for enkeltsider eller s.#–# for flere sider.

   For eksempel:

   Sitat i teksten: (Gates 2007)

   Referanse: Gates, B. 2007. The future of technology and education. I: Thompson, J. red. 2008. Influential speeches of the 21st century. New York, NY: Pioneers Press, s.134–137.

   Få hjelp av en proff! Semantix tilbyr førsteklasses transkriberingstjenester

   Det kan lønne seg å bruke profesjonelle transkriberingstjenester til å konvertere lydinnholdet ditt til tekst av høy kvalitet som kan brukes på en rekke måter – som i blogginnlegg, markedsføringsmateriell og opplæringsressurser. Vi kan gjøre det talte innholdet ditt mer relevant og effektivt ved hjelp av transkriberingstjenestene våre. Vi hjelper deg å finne den riktige transkriberingsformen – og kan også oversette innholdet ved behov. Og selvsagt sørger vi for at alt er i tråd med retningslinjene for merkevaren din.

   Hvis du vil nå ut til et større publikum og styrke merkevaren ved hjelp av engasjerende innhold, bør du ta kontakt med oss i Semantix for å dra nytte av de avanserte transkripsjonstjenestene vi tilbyr.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.