Oslo

Visiting address

Stortorvet 10
0155 Oslo

Postal address

Semantix Translations Norway AS
Postboks 7136
St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway

Translation

+47 22 20 52 10
oversetting@semantix.no 

Interpreting

+47 22 20 52 10
tolking@semantix.no