Oversetting, lokalisering og kreativ oversetting

Et viktig spørsmål du er nødt til å tenke gjennom, er hva slags oversetting du trenger. Kort fortalt kan du velge mellom tre alternativer: oversetting, lokalisering og kreativ oversetting (av og til kalt transcreation på engelsk).

Times Square i New York

Oversetting

Oversetting vil si å overføre en skriftlig tekst fra et språk (kildespråket) til et annet (målspråket) med samme betydning og korrekt uttrykksmåte. Leserne skal få samme informasjon når de leser målteksten som om de hadde lest kildeteksten. Som oversetter er det vår jobb å sørge for at all informasjonen er med, og at teksten er grammatisk korrekt.

Lokalisering

Lokalisering betyr at vi i tillegg til å oversette også sørger for å tilpasse teksten språklig og kulturelt til lokale forhold. Det kan bety at vi tilpasser tiltaleform, stilnivå, datoformat, sorteringsrekkefølge, adresser, bilder og liknende.

Kreativ oversetting

Kreativ oversetting brukes gjerne til reklametekster og andre kreative tekster som kan dra fordel av at oversetteren forholder seg friere til originalen. For oversetteren blir det viktigere å fange opp og formidle stemningen og budskapet enn å gjengi teksten ord for ord.

Hvilken type oversetting passer best til dine tekster? Trenger du forskjellige typer oversetting til ulike deler av nettstedet?

Diskuter gjerne med oversetterne eller kontaktpersonen din i oversettingsbyrået.

Samarbeid

Hvis du vil gi oss oversettere så gode forutsetninger som mulig, har vi ett enkelt råd til deg, nemlig at du deltar selv: Gi oss så mye informasjon som mulig. Vil du ha oversetting, lokalisering eller kreativ oversetting? Del den bedriftsspesifikke terminologien med oss, send med tidligere oversatt materiale som dere er fornøyd med, osv. Språk, og dermed også oversetting, er dynamisk. Det er mange måter å gjøre det på, men bare én versjon som dere som bedrift foretrekker. Du får en bedre oversettelse hvis du gir oss beskjed om hva du vil ha. Hvis vi arbeider sammen på lengre sikt, vil vi dessuten lære oss hva du foretrekker. Hvorfor ikke sammenfatte det i en stilveiledning som også kan brukes internt hos dere?

Viktig å vite for oversetteren

Følgende punkter er viktige fordi de påvirker oversetterens arbeid:

 • Håndterbart format
  Sørg for å sende tekstmaterialet i et format som oversetteren kan håndtere på en enkel måte, og som du selv lett kan legge tilbake i det systemet du bruker for nettstedet. Her finnes det flere muligheter avhengig av hvilken teknisk løsning dere bruker for nettstedet. Diskuter gjerne med kontaktpersonen din i oversettingsbyrået.

 • Eventuelle lengdebegrensninger (knapper, vinduer e.l.)
  Oversetteren må vite om det er lengdebegrensninger for tekstene, for eksempel hvis de skal brukes på knapper eller i tekstbokser. Tekster kan ofte bli lengre i oversettelsen enn i kildeteksten, så dette bør diskuteres med oversettingskontakten.

 • Referansemateriale
  Referansemateriale er til stor hjelp for en oversetter, men bare hvis materialet er godt. Godt referansemateriale kan være materiale som gir oversetteren informasjon om hvilken terminologi dere ønsker, hvilken tiltaleform dere foretrekker, og hvilken stil bedriften pleier å bruke. Også informasjon om bedriften og produktene kan være nyttig referansemateriale for oversetteren.

 • Bildemateriale
  Bilder kan være helt avgjørende for en oversetter. Det er vanskelig å oversette en tekst uten å se hvilken sammenheng den er tenkt å fungere i.

 • Tekst i bilder
  Prøv å unngå bildefiler med tekster som skal oversettes. Dette vil alltid være mer tidkrevende enn om tekstene ligger for seg selv. I noen tilfeller er dette vanskelig å unngå, men i så fall er det viktig at dere gir oversetteren beskjed om det og sender med bildematerialet.

 • Validering
  I oversettingsbransjen er det vanlig å snakke om ”validering”, noe som betyr en kundespesifikk korrektur av oversettelsen. Målet med denne gjennomlesingen er at dere som oppdragsgiver skal sikre at teksten har blitt slik dere vil ha den. Hvis oversettingen er organisert i henhold til tipsene over, skal valideringskorrekturen ikke trenge å omfatte mer enn nye termer og eventuelt en korrigering av stilnivået for nye produkter eller markeder. Husk å sette av tid til validering i tidsplanen og varsle kontaktpersonen for oversettelsen om at dere vil validere den i etterkant.

Vil du vite mer om kreativ oversetting?